transfery na lotniska, transfery lotniska, Luton, Stansted, przejazdy na Luton, Przejazdy na Stasted, transfery na stansted, transfery na luton, minibusy lotniska Londyn, London, Ealin Broadway, Atas Travel

Transfery na lotniska

  rozkład jazdy
Atas Travel Londyn

Polskie Biuro Podróży w Wielkiej Brytanii

 • Polskie Biuro Podróży Atas Travel Lonyn UK
 • Wakcje i wycieczki Last Minute All Incusive wyloty z UK
 • Biura Podróży Londyn, UK Atas Travel

polskie biuro podróży w wielkiej brytanii, polskie biuro podróży w Londynie, polskie biuro podróży Ealing Broadway

UWAGA

Przewozy na lotniska Luton i Stansted zostały zawieszone przez przewoźnika
do O D W O Ł A N I A.

Przepraszamy za niedogodności!

transfery na lotniska luton stansted >PDF zobacz/drukuj (w nowym oknie)


 

transfery na luton stansted

WAŻNE INFORMACJE - wyciąg z Regulaminu Przewozu (poniżej)

 • Pasażer powinien stawić się na miejsce odbioru z ważnym biletem, przynajmniej na 15 minut przed planowym terminem odjazdu!

 • Pasażer zobowiązany jest powiadomić telefonicznie Biuro Polish Airbus o jakichkolwiek opóźnieniach lotu powstałych z winy linii lotniczych! W przypadku braku takiej informacji, Klient traci prawo do ewentualnej refundacji lub powtórnego wykorzustania biletu na inny kurs (szczegóły poniżej).

 

PRZEWOZY na lotniska luton stansted

ATAS TRAVEL - AUTORYZOWANY AGENT POLISH AIRBUS


28/29 The Broadway, Ealing, London W5 2NP (naprzeciw banku HSBC)
 1. Polskie biuro podróży Atas Travel pośredniczy w sprzedaży usług (transferów na lotniska London Luton i London Stansted) oferowanych przez firmę POLISH AIRBUS.

 2. Jako taki dołoży wszelkich starań, aby zapewnić wysoki poziom usług i obsługi Klienta.

 3. Niemniej nie ponosi on odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub problemy z transferami na lotniska, powstałe z niezawinionych przez Atas Travel przyczyn.

 4. W przypadku problemów prosimy kontaktować się bezpośrednio z firmą Orbis Air Link:

  Polish Airbus
  The Mall
  Ealing, London W5


 

 

transfery na lotniska luton stansted

POLISH AIRBUS - REGULAMIN PRZEWOZU

I. BILETY

 1. Dokumentem uprawniającym pasażera do przejazdu jest bilet wystawiony imiennie na okreslona datę, godzinę i miejsce.
 2. Bilet nie może być odstępowany innej osobie.
 3. Zakup biletu jest równoznaczny z zaakceptowaniem Regulaminu Przewozu.
 4. Pasażer zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych na bilecie zaraz po jego zakupie (w siedzibie biura lub agentów). W przypadku nie zgłoszenia jakichkolwiek błędów, bilet uznaje się za poprawny, a sprzedający nie ponosi winy za ewentualne konsekwencje.
 5. W przypadku zakupu biletu w formie online, Klient zobowiązany jest sprawdzić poprawność wprowadzonych danych przed zaakceptowaniem kupna. W sytuacji wprowadzenia złych danych potwierdzenia zakupu - firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnego nie wywiązania się z umowy przewozu.
 6. W sytuacji, gdy bilet został zgubiony lub zniszczony w sposób, ze nie jest możliwe odczytanie zawartych w nim danych, pasażer zobowiązany jest do wykupienia nowego biletu.
 7. Bilet kupowany w dwie strony powinien dokładnie określać datę i godzine powrotu Klienta z zamieszczonym dokładnym numerem kontaktowym (telefon komórkowy), który winien być aktywny / włączony cały czas w celu kontaktu z Klientem.
 8. Podróżny może dokonać zmiany daty / godziny przejazdu pod warunkiem posiadania przez przewoźnika wolnych miejsc uzyskania od niego potwierdzenia zmiany. W terminie krótszym niż 48 godzin do planowanego przejazdu, zmiany nie będą akceptowane.
 9. W przypadku rezygnacji Klienta z przewozu terminie od 7 do 2 dni przed planowym kursem, wypłacany jest zwrot kosztów biletu pomniejszony o opłatę manipulacyjną w wysokości ?3 (trzech funtów). Za rezygnację z przewozu w terminie krótszym niż 48 godziny (2 dni) Klientowi nie przysługuje zwrot kosztów.
 10. W sytuacji, gdy Klient zrezygnował z usługi przewozu w tym samym dniu, w którym dokonał zakupu, przysługuje mu zwrot całkowitego kosztu przejazdu nie obciążonego żadnymi kosztami manipulacyjnymi.

 

 

II. OPÓŻNIENIA SAMOLOTÓW

 1. Klient zobowiązany jest poinformować Biuro telefonicznie o jakichkolwiek opóźnieniach swojego lotu! W sytuacji braku jakiejkolwiek informacji, kierowca czeka na Klienta maksymalnie 15 minut (czas liczony od planowanej godziny odjazdu). Po tym czasie kierowca ma prawo odjechać bez Klienta, jeżeli ten nie zgłosił się na miejsce odbioru, a także nie ma z nim kontaktu telefonicznego.
 2. Jeżeli Klient poinformuje Biuro o opóźnieniu swojego lotu, bilet zachowuje ważność na inny kurs (zaproponowany przez przewoźnika) o ile są dostępne wolne miejsca, bez żadnych dodatkowych opłat.
 3. W przypadku, gdy opóźnienie lotu zostało zgłoszone przez Klienta, a przewoźnik nie jest w stanie zapewnić mu innego kursu (w danym dniu), np: z powodu braku miejsc, Klientowi przysługuje zwrot kwoty biletu bez żadnych obciążeń manipulacyjnych.
 4. Nie zwraca się kosztów za bilety utracone lub niewykorzystane z winy Pasażera.

 

III. BAGAŻ

 1. Każdemu Klientowi przysługuje zabranie jednego bagażu głównego plus podręczny za darmo. Każdy następny dodatkowy bagaż zostanie obciążony dodatkową opłatą 5 gbp (pięciu funtów).
 2. Zabroniony jest przewóz bagażu zawierającego przedmioty niebezpieczne jasno określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 3. Przewoźnik nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy oraz bagaże pozostawione przez Pasażera w samochodzie.

 

IV. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dzieci i osoby małoletnie, które nie ukończyły 11 lat mogą korzystać z przejazdu wyłącznie pod opieką osób dorosłych, lub za pisemną zgoda ich prawnych opiekunów.
 2. Pasażer zobowiązany jest podporządkować się obsłudze minibusa. Zabronione są wszelkie utarczki słowne lub fizyczne w stosunku do kierowcy, co grozi odpowiedzialnością karną według powszechnie obowiązujących praw kodeksu karnego.
 3. Na pokładzie naszych busów obowiązuje całkowity zakaz spożywania posiłków, napojów a także picia alkoholu i palenia tytoniu.
 4. Kierowca nie jest uprawniony do przyjmowania wszelkich roszczeń czy tez reklamacji bądź składania jakichkolwiek wyjaśnień dotyczących pracy poszczególnych sektorów firmy.
 5. Ewentualne zgłoszenia reklamacyjne należy przesłać na adres biura firmy (adres poniżej) w terminie 14 dniu od zaistnienia okoliczności. W sytuacji, gdy reklamacja dotyczy kursu (niewykorzystanego lub opóźnionego) do każdego zgłoszenia reklamacyjnego należy załączyć kserokopię biletu. Reklamację bez załączonego biletu / dowodu przejazdu nie będą uwzględniane.
 6. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do rozpatrywania reklamacji w terminie do 20 dni licząc od daty jej otrzymania.
 7. Podane godziny odjazdów i przyjazdów mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od przewoźnika (warunki atmosferyczne, korki uliczne, awaria samochodu oraz opóźnienia wynikłe z winy innych pasażerów).
 8. Przewoźnik zastrzega sobie prawo przybycia na miejsce odbioru w granicach +/- 15 minut liczonych od podanego czasu na bilecie Klienta, o czym Klient zostanie powiadomiony telefonicznie.
 9. Za świadome zniszczenie samochodu podróżny ponosi odpowiedzialność pieniężną.
 10. Kierowca ma prawo odmówić zabrania pasażera, jeżeli ten jest pod wpływem alkoholu, lub środków odurzających, bez konieczności zwrotu kosztów przejazdu.
 11. Kierowca ma praw pozostawić pasażera na miejscu odbioru lub na trasie, w przypadku, jeśli Klient zachowuje się uciążliwie dla innych pasażerów i kierowcy oraz jego zachowanie może zagrażać ciągłości przewozu.
 12. W przypadku, gdy pasażer zabierany jest z adresu zamieszkania, kierowca czeka maksymalnie trzy minuty pod ustalonym adresem. Po tym okresie, kierowca ma prawo odjechać, jeżeli pasażer się nie zgłosił, oraz nie ma z nim kontaktu telefonicznego. W sytuacji odbioru Pasażera z lotniska, kierowca czeka na Klienta maksymalnie do 15 minut od planowego terminu odjazdu. Po tym czasie kierowca ma prawo odjechać bez Klienta, jeżeli ten nie zgłosił się na miejsce odbioru i nie ma z nim kontaktu telefonicznego.

 

Wszelką korespondencję prosimy kierować pod niniejszy adres:

POLISH AIRBUS
The Mall
Ealing, London W5| do góry
transfery na lotniska, transfery lotniska, Luton, Stansted, przejazdy na Luton, Przejazdy na Stasted, transfery na stansted, transfery na luton, minibusy lotniska Londyn, London, Ealing Broadway, Atas Travel