SINDBAD - POL-FOL przewozy autokarowe, Bilety Autokarowe do Polski, Autokary do Polski, Bilety Autobusowe, AGAT, przewozy, Polska, Wielka Brytania (Anglia, Szkocja, Walia) Irlandia, Europa, bilety do polski, przewozy autokarowe online, londyn, london ealing broadway

Sindbad Autokary do Polski 

-   warunki przewozu
Atas Travel Londyn

Polskie Biuro Podróży w Wielkiej Brytanii

 • Polskie Biuro Podróży Atas Travel Lonyn UK
 • Wakcje i wycieczki Last Minute All Incusive wyloty z UK
 • Biura Podróży Londyn, UK Atas Travel

polskie biuro podróży w wielkiej brytanii, polskie biuro podróży w Londynie, polskie biuro podróży Ealing Broadway

sindbad przewozy autokarowe sindbad polfol >PDF zobacz/drukuj (w nowym oknie)


sindbad autokary do polski sindbad polfol>Powrót do listy przewoźników

 

Biuro Podróży Atas Tavel jako pośrednik w sprzedaży biletów autokarowych firmy SINDBAD POL-FOL, dołożył wszelkich starań w celu zachowania wierności niniejszego dokumentu. Nie odpowiada jednak za ewentualne zmiany lub (jakkolwiek mało prawdopodobne) nieścisłości w niniejszym tekście. W razie wszelkich wątpliwości, prosimy odwołać się bezpośrednio do dokumentu zamieszczonego bezpośrednio na stronach przewoźnika: firmy SINDBAD POL-FOL >www.sindbad.pl

 


 

Ważny od dnia 01.06.2009

1. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. 2000 Nr 50 poz. 601, z późn. zmian.).
 2. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
  • Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego biletu.
  • Przewoźnik - firma wykonująca przewóz Pasażerów autokarem na podstawie zezwoleń i licencji wydanych przez właściwe organy administracji publicznej, nazwa Przewoźnika podana na bilecie.
  • Bilet - dokument imienny uprawniający do przejazdu wskazanej w nim osoby na podanej trasie, w określonym terminie i za ustaloną cenę.
  • Umowa przewozu - jest to umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem w chwili nabycia biletu, na jej podstawie Przewoźnik zobowiązuje się przewieźć za wynagrodzeniem (należnością za bilet) Pasażera i jego bagaż z wybranej miejscowości do miejscowości docelowej, wskazanej na bilecie.
  • Rozkład jazdy - plan jazd autokarów na trasie,
   z wyszczególnieniem godzin odjazdów z przystanków
   (w czasie lokalnym), godzin przyjazdów oraz nazw przystanków.

 3. Postanowienia Regulaminu stosuje się do pasażerskich przewozów autokarowych wykonywanych przez Przewoźnika.
 4. Dokonanie zakupu biletu Przewoźnika oznacza zawarcie umowy przewozu oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
| do góry

 

 

2. Pasażer

 1. Pasażer winien przybyć na wskazany w rozkładzie jazdy przystanek, co najmniej 15 minut przed planowanym odjazdem autokaru.
 2. Pasażer powinien zająć miejsce w autokarze wskazane przez obsługę, co najmniej 5 minut przed planowanym odjazdem. Przewoźnik nie będzie oczekiwał na pasażerów nie stosujących się do niniejszego postanowienia.
 3. Pasażer ma obowiązek spełniać wszystkie wymagania związane z podróżą, tj. posiadać ważne dokumenty wyjazdowe, wjazdowe i inne uprawniające do odbycia podróży (paszport, wizy). Pasażer winien posiadać ważny bilet na przejazd oraz dokument uprawniający do korzystania ze zniżek. Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za brak w/w dokumentów. Przewoźnik zastrzega sobie prawo odmowy przewozu osoby, która nie posiada ważnego dokumentu podróży i wizy wymaganej do przekroczenia granicy oraz zastrzega, iż autokar nie będzie oczekiwał na Pasażera poddanego indywidualnej odprawie celno - paszportowej.

  W przypadku, gdy brak wymaganych dokumentów lub zatrzymanie przez uprawnione służby spowoduje przerwanie podróży, Pasażerowi nie przysługuje zwrot kosztów biletu ani żadna inna rekompensata.

 4. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń obsługi autokaru.
 5. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia autokaru) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
 6. Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza autokar jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody. W przypadku, gdy wyrządzenie szkody w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym spowoduje wyłączenie autokaru z eksploatacji, to Pasażer zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowo na rzecz Przewoźnika kary umownej  w kwocie 500 PLN za każdy dzień wyłączenia autokaru z eksploatacji.
 7. W przypadku, gdy autokar jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa Pasażer jest zobowiązany do korzystania
  z tych pasów podczas podróży.
 8. Dziecko do lat 12, które nie przekracza 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym. Opiekun podróżujący z dzieckiem jest zobowiązany do zapewnienia dziecku fotelika ochronnego. Dziecko powinno podczas całej podróży przebywać w zabezpieczonym foteliku ochronnym.
 9. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Pasażera w autokarze. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody Pasażera powstałe poza autokarem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.
| do góry

 

 

3. Przewoźnik

 1. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu oraz zatrzymania biletu osoby, która weszła w jego posiadanie z naruszeniem prawa lub, która z własnej winy nie jest w stanie wykazać, iż jest osobą, której dane osobowe zostały wpisane na bilecie.
 2. Przewoźnik działając w oparciu o art. 135 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2003, nr 128, poz. 1175) ma prawo przed rozpoczęciem podróży żądać od Pasażera - cudzoziemca okazania ważnego paszportu i wizy. W przypadku nie okazania powyższych dokumentów podróży Przewoźnik odmówi przyjęcia Pasażera - cudzoziemca na pokład autokaru, bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
 3. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w autokarze lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku, gdy Pasażer:
  • Nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu,
  • Znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np.: narkotyków)
  • Zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów.


  • Skutki prawne zdarzeń wymienionych w zdaniu pierwszym ponosi Pasażer. Skorzystanie przez Przewoźnika z uprawnień, o których mowa w tym punkcie nie uprawnia Pasażera do żądania z tego tytułu jakiegokolwiek odszkodowania.


 4. W autokarach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających, oraz palenie tytoniu.
 5. Zabrania się przewozu zwierząt na pokładach autokarów. W wyjątkowych sytuacjach Przewoźnik może wyrazić zgodę na przewóz małego zwierzęcia (pies, kot, fretka do 4 kg!).
  • Przewożone zwierzę musi posiadać paszport, wszczepiony mikrochip i badanie weterynaryjne wymagane na wjazd do odwiedzanego kraju.
  • Za przewóz zwierzęcia pobierana jest opłata w wysokości 50% wartości biletu na danej trasie przy jednoczesnym wykupie pełnopłatnego biltu przez Pasażera. W przypadku, gdy Pasażerowi przysługuje inna zniżka na zakup biletu przewidziana w Regulaminie Przewozu to należy wykupić zwierzęciu pełnopłatny bilet. Nie ma możliwości sumowania zniżek.
  • Przewożone zwierzę musi być odpowiednio zabezpiczone smyczą i kagańcem, znajdować sie w odpowiedniej klatce, kojcu lub torbie umieszczonej na siedzeniu obok Pasażera. Przewóz zwierzęcia musi odbywać się w sposób nie zakłócający podróż innym pasażerom.
  • Powyższe ustalenia nie dotyczą podróży do Wielkiej Brytanii, gdzie obowiązuje bezwzględny zakaz przewozu zwierząt Eurotunelem

 6. Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, zgodnie z rozkładem jazdy, ale z przyczyn niezależnych od niego, nie może tego zagwarantować.
 7. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole celne, kontrole policyjne, kontrole ITD) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np. problemy techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych).
 8. Przewoźnik nie odpowiada za odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np. zamknięcie granic, ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej), ani wynikających z nich dalszych, bliżej nieokreślonych skutków.
 9. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejszy niż podany w rozkładzie jazdy przyjazd autokaru do miejsca docelowego i dalsze wynikające z tego negatywne skutki dla pasażera.
 10. Za nie odbycie podróży z winy Przewoźnika Podróżnemu przysługuje zwrot kwoty stanowiącej równowartość niewykorzystanego biletu.
 11. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna.
 12. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przesiadki podczas przejazdu ze względów logistycznych lub bezpieczeństwa podróżnych.
| do góry

 

 

4. Bilety

 1. Bilet jest dokumentem imiennym i nie może być odstąpiony innej osobie.
 2. Bilet dwustronny lub bilet typu "OPEN" jest ważny przez okres 12 miesięcy licząc od daty wyjazdu. Bilet jednostronny jest ważny do daty wyjazdu. Zmiany daty wyjazdu można dokonać najpóźniej na 24 godziny przed datą wpisaną w bilecie lub datą wpisaną w komputerowym systemie rezerwacji w przypadku rezerwacji dokonanej telefonicznie. Nie ma możliwości przedłużenia ważności biletu.
 3. Rezerwacji miejsc w autokarze dokonuje się bez przydziału określonego numeru miejsca.
 4. Pasażer ma możliwość wykupienia dodatkowego miejsca dla siebie po uiszczeniu opłaty w wysokości 50% ceny przy zakupie pełnopłatnego biletu na danej trasie.
 5. Cena biletów określana jest na podstawie obowiązującego cennika. Bilety nabywane w Polsce opłacane są w złotówkach, natomiast bilety zakupione poza granicami Polski opłacane są w walucie kraju nabycia biletu.
 6. Termin podróży powrotnej dla biletu "OPEN" (bez określonej daty powrotu), Pasażer jest zobowiązany ustalić nie później niż 7 dni przed planowanym wyjazdem. Przewoźnik dokonuje rezerwacji według kolejności zgłoszeń. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania rezerwacji na termin wybrany przez Pasażera w przypadku braku wolnych miejsc.
 7. Przewoźnik będzie pobierał opłatę za każdą z następujących operacji:
  • Zmiana daty wyjazdu,
  • Zmiana daty powrotu,
  • Dokonanie rezerwacji w biletach "OPEN", z wyjątkiem dokonania rezerwacji u pilota w dniu wyjazdu.


  • Wysokość opłaty w zależności od kraju wyjazdu wynosi 5EURO/5GBP/10CHF lub 20PLN.
   Zmiana daty wyjazdu/powrotu w dniu wyjazdu/powrotu nie jest możliwa.

 8. W przypadku rezygnacji przez Podróżnego z odbycia podróży. Przewoźnikowi przysługuje prawo do dokonania potrąceń następujących kwot:
  • Powyżej 14 dni przed wyjazdem 10% wartości biletu,
  • Od 14 dni do 48 godzin przed wyjazdem 25% wartości biletu,
  • Od 48 godzin do 24 godzin przed wyjazdem 50% wartości biletu,
  • Poniżej 24 godzin przed wyjazdem 90 % wartości biletu.

  • Zwrotu należności za niewykorzystany bilet dokonuje biuro, w którym zakupiono bilet. Za bilet zakupiony u pilota w autokarze zwrotu dokonuje Przewoźnik.

 9. W przypadku nie zgłoszenia się Pasażera na odjazd autokaru przewoźnik ma prawo do potrącenia 95 % wartości biletu.
 10. Bilet wykupiony w obie strony, a wykorzystany tylko w jedną, podlega zwrotowi do wysokości 20% wartości biletu.
 11. Przewoźnik ustanawia następujące zniżki przy zakupie biletu:
  • 10% dla emerytów i rencistów
  • 10% dla grupy, co najmniej 10 osób jadących tam i z powrotem w tym samym terminie
  • 15% dla posiadaczy Karty Stałego Klienta SINDBAD-CLUB
  • 50% dla małoletniego do 12 -go roku życia (decyduje dzień urodzenia) przy jednoczesnym zakupie pełnego biletu dla drugiej osoby,
  • oraz inne, jeśli podano je w aktualnym rozkładzie jazdy

  • Warunkiem przyznania zniżek jest okazanie stosownego dokumentu w chwili zakupu biletu oraz podczas kontroli biletów w autokarze. W przypadku nie posiadania dokumentów uprawniających do przyznania zniżki podczas przejazdu obsługa autokaru jest zobowiązana i uprawniona do pobrania dopłaty do normalnej ceny biletu.

 12. Zniżki określone w pkt. 4.10 nie podlegają łączeniu.
 13. W przypadku kradzieży, zagubienia lub zniszczenia biletu Przewoźnik nie wystawia duplikatu.
 14. Nie dokonuje się zwrotu kosztów nabycia biletu w przypadku, gdy:
  • Upłynął termin ważności biletu,
  • Bilet jest zniszczony w stopniu uniemożliwiającym jego identyfikację,
  • Pasażer nie posiada oryginału biletu.
| do góry

 

 

5. Bagaże

 1. Każda sztuka bagażu Pasażera przewożona w luku bagażowym winna być opisana imieniem i nazwiskiem Pasażera, miejscem wsiadania i wysiadania zgodnie z posiadanym biletem. Obowiązek oznaczenia bagażu w sposób określony w zdaniu poprzednim spoczywa na Pasażerze. Bagaż powinien być odebrany przez Pasażera z chwilą przyjazdu do miejsca, w którym kończy podróż.
 2. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 2 sztuk bagażu podróżnego o łącznej wadze 30 kg, przy czym suma wymiarów każdego z nich nie może przekraczać 165 cm (szerokość + wysokość + głębokość). Bagaż ten jest rejestrowany przez obsługę autokaru poprzez naklejenie banderoli i wpisanie do biletu ilości bagaży.
 3. Pasażer może zabrać do autokaru bagaż podręczny o wadze do 5 kg i wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem lub na półce znajdującej się bezpośrednio nad fotelem. Rozmiary bagażu podręcznego nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym Pasażerom.
 4. Bagaż przekraczający powyższy limit może być przewieziony tylko wtedy, gdy pozwoli na to miejsce w luku bagażowym. Za nadbagaż Przewoźnik pobiera opłatę w zależności od kraju wyjazdu 1Euro/1GBP/2CHF lub 4PLN za 1kg. Bagaż ten jest rejestrowany przez obsługę autokaru, a Pasażer otrzymuje potwierdzenie dokonanej wpłaty poprzez wklejenie do biletu naklejki z napisem opłata za nadbagaż. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewiezienia nadbagażu  ze względu na ograniczoną pojemność luków bagażowych.
 5. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów. Przewoźnik odmówi zabrania bagażu niebezpiecznego oraz o nieprzyjemnym zapachu.
 7. Odpowiedzialność Przewoźnika za bagaż przewożony w lukach bagażowych jest ograniczona do wartości aktualnej ceny biletu za przejazd. W przypadku przewozu rzeczy o większej wartości, a w szczególności sprzętu elektronicznego, Pasażer ubezpiecza je we własnym zakresie i zgłasza ten fakt obsłudze w chwili przekazania bagażu do luku bagażowego.
 8. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaże i rzeczy znajdujące się poza lukiem bagażowym.
 9. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie lub uszkodzeniu przewożonej gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, sprzętu elektronicznego oraz rzeczy o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej.
 10. Przedmioty pozostawione w autokarze przez zapomnienie lub z innych powodów nie są objęte ochroną
  i odpowiedzialnością Przewoźnika.
 11. Pasażer może składać reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym w formie pisemnej na adres Przewoźnika. Warunkiem koniecznym jest jednak ustne zgłoszenie zażalenia obsłudze autokaru w momencie wydawania bagaży i otrzymanie pisemnego potwierdzenia tego faktu przez obsługę na bilecie Pasażera, z zaznaczeniem rodzaju zaistniałej szkody. W przypadku braku adnotacji w bilecie, dokonanych przez obsługę, Przewoźnik nie będzie rozpatrywał reklamacji.
| do góry

 

 

6. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować na adres Przewoźnika, w okresie miesiąca od zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji. Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Pasażer lub jego prawny opiekun. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane. Przy zgłoszeniu reklamacji należy opisać zaistniałe okoliczności, zastrzeżenia, doznane szkody oraz podać roszczenia. Do reklamacji należy dołączyć bilet lub jego kserokopię. Przewoźnik rozpatruje reklamacje w terminie jednego miesiąca od dnia jej doręczenia na adres Przewoźnika.
 2. Miesięczny termin zgłaszania reklamacji, o którym mowa w pkt. 6.1 nie dotyczy reklamacji w przedmiocie utraty lub uszkodzenia bagażu, które to zdarzenia należy zgłosić obsłudze autokaru w momencie odbioru bagażu - patrz pkt. 5.11.
 3. Warunki składania i szczegółowy tryb rozpatrywania reklamacji regulują przepisy wykonawcze do Ustawy Prawo Przewozowe.
| do góry

 

 

7. Postanowienia Końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmian.), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.).
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

 

wróć >lista przewoźników

 

| do góry
Optymalizacja: SINDBAD - POL-FOL przewozy autokarowe autokary do Polski bilety autokarowe do Polski bilety autobusowe, polskie biuro podróży Ealing Broadway, przewozy autokarowe, bilety do Polski, bilety do Wielkiej Brytanii, polskie biuro podróży Ealing Broadway, London W5, Wielka Brytania, UK