POLONIA TRANSPORT przewozy autokarowe, Bilety Autokarowe do Polski, Autokary do Polski, Bilety Autobusowe, AGAT, przewozy, Polska, Wielka Brytania (Anglia, Szkocja, Walia) Irlandia, Europa, bilety do polski, przewozy autokarowe online, londyn, london ealing broadway

Polonia - Autokary do Polski

- warunki przewozu
Atas Travel Londyn

Polskie Biuro Podróży w Wielkiej Brytanii

 • Polskie Biuro Podróży Atas Travel Lonyn UK
 • Wakcje i wycieczki Last Minute All Incusive wyloty z UK
 • Biura Podróży Londyn, UK Atas Travel

polskie biuro podróży w wielkiej brytanii, polskie biuro podróży w Londynie, polskie biuro podróży Ealing Broadway

polonia przewozy autokarowe polonia transport >PDF zobacz/drukuj (w nowym oknie)


polonia autokary do polski polonia transport>Powrót do listy przewoźników

 

Biuro Podróży Atas Tavel jako pośrednik w sprzedaży biletów autokarowych firmy POLONIA TRANSPORT, dołożyło wszelkich starań w celu zachowania wierności niniejszego dokumentu. Nie odpowiada jednak za ewentualne zmiany lub (jakkolwiek mało prawdopodobne) nieścisłości w niniejszym tekście. W razie wszelkich wątpliwości, prosimy odwołać się bezpośrednio do dokumentu zamieszczonego bezpośrednio na stronach przewoźnika: firmy POLONIA TRANSPORT > www.poloniatransport.pl

 


 

Obowiązuje od dnia 01.02.2007r.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 prawa przewozowego, który określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy.
 2. Postanowienia regulaminu stosuje się do licencjonowanych autokarowych międzynarodowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez firmy partnerskie - Przewoźników, wymienionych w obowiązującym rozkładzie jazdy.
 3. Sprzedaż biletów jest prowadzona w sieci agentów POLONIA TRANSPORT.
 4. Niezbędne informacje dotyczące podróży (tj. przebieg trasy danej linii, miejsca ewentualnych przesiadek na trasie i inne) zawiera aktualny rozkład jazdy POLONIA TRANSPOT, dostępny w biurach sprzedaży biletów oraz na stronie internetowej POLONIA TRANSPORT.
 5. Podstawowe określenia użyte w regulaminie określenia należy rozumieć:
  • POLONIA TRANSPORT firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "POLONIA TRANSPORT" Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu, 22-400 Zamość, ul. Hrubieszowska 12;
  • Przewoźnik - firma wykonująca przewóz autokarem pasażerów na podstawie licencji na wykonywanie przewozu osób;
  • Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego biletu;
  • Bilet - dokument upoważniający do przejazdu oznaczonej w nim osoby na wskazanej trasie, w określonym terminie oraz za określoną cenę za przejazd;
   Bilet internetowy - dokument nakładu POLONIA TRANSPORT nabyty i wydrukowany przez Klienta za pośrednictwem strony www.poloniatransport.pl. lub ze strony upoważnionego agenta, upoważniający do przejazdu oznaczonej w nim osoby na wskazanej trasie, w określonym terminie oraz za określoną cenę za przejazd
  • Bagaż - rzeczy zabierane przez podróżnego do autokaru;
  • Linia - międzynarodowe połączenie autokarowe wykonywane przez przewoźników na podstawie zezwolenia wydanego przez właściwe władze administracyjne;
  • Rozkład Jazdy - wydawnictwo informacyjne zawierające podstawowe informacje o trasach linii, terminach i miejscu odjazdu autokarów oraz inne informacje niezbędne dla prawidłowego korzystania z usług przewozowych;
  • Cennik - aktualne ceny biletów za przejazd na trasach objętych rozkładem jazdy, informacje o stosowanych zniżkach i opłatach bagażowych.
| do góry

 

 

2. PRZEWOŹNIK.

 1. Przewoźnik jest zobowiązany do:
  • Zrealizowania przewozu Pasażera i jego bagażu na trasie określonej w bilecie,
  • Zapewnienia Pasażerom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi.
  • Zapewnienia zastępczego środka transportu w przypadku przerwania jazdy na skutek awarii autobusu i niemożności kontynuowania jazdy

 2. Przewoźnik podejmuje się dołożyć wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy.

  Godziny wyjazdu i przyjazdu wykazane w rozkładach jazdy mogą ulec zmianie, nie są objęte gwarancją i nie stanowią części umowy przewozu.
 3. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np. zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych lub odpraw i kontroli celnych, opóźnienia lub odwołania promów, przejazdu tunelem itp.), ani wynikające z nich dalsze, bliżej nieokreślone skutki.
 4. W razie konieczności Przewoźnik może zmieniać kolejnych wykonawców usługi przewozu, dokonać zmiany autokaru oraz może, w sytuacjach wyjątkowych, zmienić lub pominąć miejsca zatrzymania uwidocznione w bilecie lub rozkładach jazdy.
 5. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w autokarze lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku, gdy Pasażer:
  • Nie przestrzega warunków umowy przewozu,
  • Znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np.: narkotyki, itp),
  • Znajduje się w stanie wskazującym na to, że jest on chory, a skutki tej choroby mogą zagrażać współpasażerom,
  • Zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów,
  • Nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych, bądź też nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne,
  • Przewozi towary, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie autokaru na granicy.

 6. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu oraz zatrzymania biletu osoby, która weszła w jego posiadanie w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem bądź przepisami Przewoźnika lub która nie jest w stanie udowodnić, że jest osobą, której dane osobowe zostały wpisane na bilecie.
| do góry

 

 

3. PASAŻER.

 1. Pasażer jest zobowiązany do:
  • Posiadania ważnego biletu, dokumentu upoważniającego do przekroczenia granicy (paszportu) oraz innych wymaganych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych dla odbycia podróży.
  • Przybycia na miejsce odprawy podróżnych, na przystanek, co najmniej na 15 minut przed planowanym odjazdem autokaru,
  • Okazania przy odprawie ważnego i właściwego biletu uprawniającego do przejazdu;
  • Złożenia bagażu do luków bagażowych po wniesieniu opłaty za bagaż dodatkowy,
  • Stosowania się do poleceń załogi autokaru,
  • Okazywania, na wezwanie uprawnionych służb granicznych i celnych wymaganych dokumentów, a na wezwanie uprawnionych kontrolerów biletu oraz biletu bagażowego.

 2. O ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży nie stanowią inaczej, dzieci do ukończenia 16 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej tj. rodzica, opiekuna prawnego lub innej osoby dorosłej pod warunkiem posiadania przez nią notarialne udzielonej zgody przez rodziców lub opiekuna prawnego.

  W wieku powyżej 16 lat dzieci mogą podróżować samodzielnie, muszą jednak posiadać dokument Upoważnienie do przewozu osoby niepełnoletniej POLONIA TRANSPORT, podpisany przez rodziców bądź opiekuna prawnego. Dokument ten jest wystawiany i wydawany, wraz z biletem przez sprzedawcę.

  W przypadku biletu internetowego Upoważnienie do przewozu osoby niepełnoletniej powyżej 16 roku życia POLONIA TRANSPORT wystawiane i wydawane jest przez załogę autokaru podczas odprawy związanej z przyjmowaniem pasażera na pokład pojazdu.

 3. Fakt nie przybycia Pasażera na miejsce odprawy podróżnych, na przystanek, najpóźniej o godzinie wyznaczonej w rozkładzie jazdy na odjazd autokaru jest równoznaczny z rezygnacją z przejazdu.
 4. W przypadku, gdy autokar jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa Podróżny jest zobowiązany do ich zapięcia i używania zgodnie z przeznaczeniem.
 5. Na pokładzie autokaru obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
 6. W trakcie przerw w podróży Pasażer ma obowiązek przestrzegać wyznaczonego uprzednio czasu zakończenia przerwy i nie powodować przez swoje zaniedbanie konieczności wszczynania poszukiwań bądź opóźnień w odjeździe.

  >6a.  Przewoźnik nie odpowiada za skutki wynikłe ze spóźnienia pasażera na odjazd po wyznaczonym czasie przerwy.

 7. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie to obejmuje jedynie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w autokarze. Wszelkie zdarzenia losowe powodujące jakiekolwiek szkody, powstałe poza autokarem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.
 8. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym pasażerom.
 9. W przypadku kiedy pasażer z powodu nie przestrzegania przepisów paszportowych, celnych dewizowych lub innych zostanie zatrzymany przez odpowiednie służby, co powoduje opóźnienie przejazdu, przewoźnik ma prawo odjechać bez pasażera - zgodnie z przewidzianym rozkładem jazdy.
| do góry

 

 

4. BILET.

 1. Dokumentem uprawniającym do przejazdu autokarami jest ważny bilet wraz z dokumentem tożsamości uprawniającym do przekraczania granic oraz dokumentem potwierdzającym zasadność przyznanej zniżki.

 2. >1a. W przypadku braku dokumentów, umożliwiających weryfikację w trakcie odprawy biletowej lub kontroli prawidłowość udzielonych zniżek, pobierana jest dopłata do wysokości biletu normalnego.

 3. Dokonanie zakupu biletu POLONIA TRANSPORT oznacza zawarcie umowy na przewóz, której stronami są Pasażer i Przewoźnik, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem przewozu
 4. Bilet zakupiony u agenta POLONIA TRANSPORT jest wystawiany przez tego agenta w jego punkcie sprzedaży.
 5. Rodzaje biletów:
  • Bilet jednostronny - jest to bilet z określoną datą wyjazdu upoważniający do przejazdu w jedną stronę od miejsca rozpoczęcia podróży do miejsca jej zakończenia;
  • Bilet dwustronny zamknięty (datowany) - jest to bilet upoważniający do przejazdu w obydwie strony z określonymi datami wyjazdu w obu kierunkach.
  • Bilet dwustronny typu "open" - jest to bilet upoważniający do przejazdu w obydwie strony bez określonej daty powrotu, datę wyjazdu powrotnego określa posiadacz biletu w dowolnie przez siebie wybranym terminie. Termin podróży powrotnej winien być zgłoszony we wskazanym przez POLONIA TRANSPORT miejscu. Rezerwacja na dany termin dokonywana będzie w miarę dostępnych miejsc w autobusie.
  • Bilet dwustronny zamknięty (datowany) i typu "open" jest ważny przez okres 12 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia pierwszej podróży, wpisanej do biletu. Odstępstwa od tej reguły publikowane są w obowiązującym rozkładzie jazdy danej linii.
 6. Bilet dla zachowania swojej ważności powinien zawierać:
  • Imię i nazwisko okaziciela legitymującego się nim podczas podróży,
  • Określenie trasy podróży oraz datę jej rozpoczęcia,
  • Nazwę przewoźnika - sprzedawcy,
  • Kwotę opłaconą za bilet,
  • Podstawę do udzielonej zniżki


  Dodatkowo bilet zakupiony u agenta powinien być oznaczony pieczątką biura (agenta), w którym dokonano zakupu.
  Bilet nie jest fakturą VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. Na żądanie pasażera faktura VAT wystawiana jest przez Polonię Transport po podaniu nr biletu i danych niezbędnych do wystawienia faktury.

 7. Jeżeli bilet został wystawiony według taryfy specjalnej, posiadającej ograniczenia dotyczące trasy, dat i przewoźników na poszczególnych odcinkach podróży, to przy dokonywaniu lub zmianie rezerwacji Pasażer winien poinformować POLONIA TRANSPORT lub agenta, że jest to bilet z taryfą specjalną.

  Niedopełnienie tego wymogu może spowodować pewne niedogodności, powstanie dodatkowych kosztów, a w szczególnych przypadkach utratę ważności biletu


 8. Kupujący bilet zobowiązany jest do weryfikacji poprawności danych na nim zawartych oraz sprawdzenia ilości odcinków upoważniających do zrealizowania przejazdu.
 9. Zmiany w bilecie.
  • Wszelkie zmiany dotyczące biletu można dokonywać w miejscu jego wcześniejszego zakupu, u agentów POLONIA TRANSPORT, w zagranicznych biurach współpracujących, zaś w szczególnych przypadkach w Centralnej Rezerwacji POLONIA TRANSPORT.
  • Zmianie nie podlega zmiana nazwiska w bilecie. Zmiana nazwiska w bilecie może nastąpić tylko w dniu zakupu biletu w biurze, które dokonało sprzedaży, po uzyskaniu zgody przewoźnika.
  • Zmiana terminu podróży może być dokonana najpóźniej na jeden dzień roboczy przed oznaczoną datą wyjazdu.
  • Wszelkie zmiany w bilecie powinny być opatrzone pieczęcią i podpisem agenta dokonującego zmian w bilecie. Niedopatrzenie przez pasażera tej formalności spowodować może utratę ważności biletu.
  • W dniu wyjazdu nie dokonuje się żadnych zmian w bilecie.
  • Opłaty związane ze zmianami w biletach wyszczególnione są w rozkładzie jazdy w miejscu dotyczącym danych linii i stronie >www.poloniatransport.pl

 10. Jakiekolwiek zniszczenie biletu (zalanie, zgniecenie, itp.), w stopniu uniemożliwiającym jego jednoznaczne odczytanie powoduje utratę jego ważności.
 11. W przypadku utraty biletu (zagubienia) uszkodzenia lub zniszczenia nie jest wystawiany duplikat.
 12. Bilet POLONIA TRANSPORT zakupiony w biurze (u agenta) składa się z odcinków kontrolnych i okładki. Okładka stanowi integralną część biletu. Poszczególne odcinki biletu mogą być wyrywane jedynie przez uprawnione osoby.
 13. Bilet zakupiony w biurze (u agenta) bez odpowiedniego odcinka kontrolnego, okładki, uszkodzony lub zniszczony jest nieważny.
| do góry

 

 

5. BAGAŻ.

 1. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą nieodpłatnie 2 sztuki bagażu:
  • Jedną sztukę bagażu podstawowego o wadze do 25 kg i łącznych wymiarach 190 cm (wysokość + szerokość + długość), przewożonego w luku bagażowym,
  • Jedną sztukę bagażu podręcznego o wadze do 5 kg, o ile warunki w aktualnym rozkładzie jazdy w miejscach dotyczących poszczególnych linii nie stanowią inaczej.


 2. Bagaż podręczny powinien być w wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie bagażu pod siedzeniem lub na półce znajdującej się nad siedzeniem pasażera, jego rozmiary nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym pasażerom.
 3. Bagaż przekraczający wyżej podane wymiary będzie traktowany jako bagaż dodatkowy i będzie mógł być przewieziony za dodatkową opłatą.
 4. W miarę wolnych miejsc w luku bagażowym pasażer ma prawo zabrać za dopłatą drugą sztukę bagażu podstawowego, przy czym łączny ciężar dwóch sztuk bagażu nie może przekroczyć 35 kg, o ile warunki podane w rozkładzie jazdy dla poszczególnych linii nie stanowią inaczej.
 5. Pasażer będący inwalidą ma prawo do bezpłatnego przewozu niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego (np. wózek inwalidzki, kule, itp.).
 6. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym regulaminie.
 7. Zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym bądź przewoźnikowi oraz narażać podróżnych na niewygody.
 8. O zabraniu bagażu dodatkowego decyduje każdorazowo załoga autobusu.
 9. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaże znajdujące się poza lukiem bagażowym oraz za bagaż podręczny.
 10. Każda sztuka bagażu przewożona w luku bagażowym powinna być oznakowana przez pasażera trwałą przewieszką z podanym nazwiskiem i adresem oraz paskiem bagażowym nadanym przez przewoźnika.
 11. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów.
 12. Przewoźnik w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków (podstawa prawna - art. 23 ust. 3 prawa przewozowego).
 13. Bagaż, którego nie można przypisać do konkretnej osoby, może zostać przez załogę autokaru usunięty z pojazdu.
 14. Pasażer ponosi przed służbami granicznymi całkowitą odpowiedzialność za przewożony przez niego bagaż zasadniczy umieszczony w luku bagażowym i podręczny ulokowany w bezpośredniej bliskości zajmowanego miejsca w autobusie, tzn. przed, pod, obok lub za (w przypadku ostatniego rzędu) zajmowanym siedzeniem, a także na półce bagażowej nad siedzeniem oraz w swoich rzeczach osobistych.
 15. Przewóz zwierząt w autokarze jest zabroniony.
 16. Opłata za przewożony bagaż jest pobierana na podstawie banderoli bagażowej mocowanej do bagażu. Wysokości opłat za przewóz drugiego i następnego bagażu podstawowego podane są w rozkładzie jazdy i stronie internetowej Polonii Transport.

 

 

6. REZERWACJA. Przedsprzedaż biletów.

 1. Przedsprzedaż biletów możliwa jest najwcześniej 4 miesiące przed dniem planowanego wyjazdu w zależności od ustaleń na danej linii.
 2. W sieci sprzedaży POLONIA TRANSPORT nie prowadzi się rezerwacji miejsc bez zakupu biletu.
 3. Sprzedaży miejsc dokonuje się bez przydziału określonego numeru miejsca w autokarze. Miejsce w autokarze przydziela kierowca przy przyjęciu pasażera na pokład pojazdu po odprawie.
 4. Dokładne informacje na temat miejsc rezerwacji dla biletów typu "open" zawarte są w rozkładzie jazdy w miejscu dotyczącym danej linii autobusowej , w punktach sprzedaży biletów POLONIA TRANSPORT, u załóg autobusów i na stronie internetowej Polonii Transport.
| do góry

 

 

7. ZWROT BILETU I ZWROT NIEWYKORZYSTANEGO POWROTNEGO KIERUNKU JAZDY DLA BILETU DWUSTRONNEGO.

 1. Bilet zakupiony w biurze (u agenta) może być zwrócony w punkcie sprzedaży, w którym został zakupiony, pod warunkiem, że blankiet biletu nie jest uszkodzony, jest kompletny (posiada okładkę i kupony kontrolne) i dołączono do niego paragon z kasy fiskalnej (jeżeli sprzedaży dokonano przy użyciu kasy fiskalnej.


 2. >1.a Bilet internetowy może być zwrócony w biurze agenta, z którego strony internetowej dokonano sprzedaży. Podstawą zwrotu jest przedłożenie wydrukowanego biletu.

  >1.b. Zwrot biletu internetowego lub zwrot powrotu następuje w sposób określony przez biura, z którego strony internetowej zakupiono bilet, na zasadach określonych niniejszym regulaminem. Dla biletów sprzedanych ze strony internetowej Polonii Transport zwrot biletu lub powrotu może nastąpić na podstawie pisemnego zgłoszenia, w którym podano: imię nazwisko pasażera, datę wyjazdu, relację przejazdu, rodzaj zwrotu, nr transakcji, nr kodu (PIN).

  Zgłoszenie należy przesłać faxem do Centralnej Rezerwacji w Zamościu lub z konta e-mail, które podano przy zakupie biletu elektronicznego.

  Zwrot pieniędzy przy zapłacie kartą następuje na konto karty, przy przelewie z konta elektronicznego należy podać nazwę banku i pełny numer konta.

  Dla banku zagranicznego należy podać dodatkowo Swift Code i IBAN.

 3. Rezygnacja z przejazdu na podstawie biletu zakupionego w biurze sprzedaży (u agenta) lub biletu internetowego, z potrąceniem 10% ceny biletu, może nastąpić w terminie do jednego dnia roboczego przed datą wyjazdu.

  Wyjątek stanowią grupy, dla których ustala się indywidualne zasady.

 4. W przypadku nie wykorzystania powrotnego kierunku jazdy dla biletu dwustronnego, zwrotowi podlega różnica cen biletu dwukierunkowego i jednokierunkowego pomniejszona o 10% wartości, nie później jednak niż na 1 dzień roboczy przed datą powrotu.
 5. Zwrotowi nie podlegają należności za odcinki tras krótsze niż przejazd w jedną stronę oraz w przypadkach, kiedy podróżnego usunięto z autokaru z jego winy.
 6. Zwrotu biletu można dokonywać wyłącznie w okresie jego ważności. W przypadku zwrotu odcinka biletu datowanego na relację powrotną, konieczna jest adnotacja i pieczątka biura sprzedaży przyjmującego rezygnację.
 7. Nie podlegają zwrotowi należności za:
  • Bilet zniszczony w stopniu uniemożliwiającym identyfikacje biletu;
  • Bilet zagubiony, skradziony;
  • Bilet niewykorzystany, jeżeli rezygnacja z jego wykorzystania została zgłoszona w dniu odjazdu autokaru, podobnie w przypadku rezygnacji z biletu w części dotyczącej niewykorzystanego przejazdu;
  • Bilet niewykorzystany, po upływie terminu jego ważności.


 8. W przypadkach indywidualnych, na pisemny uzasadniony i udokumentowany wniosek Pasażera, przewoźnik może ustalić indywidualne zasady zwrotu.
 9. Potrącenia z zapłaconej ceny biletu nie stosuje się, jeżeli Podróżny odstąpił od umowy przewozu z przyczyn występujących po stronie Przewoźnika.
 10. Zwrot biletu i zwrot nie wykorzystania jednego kierunku jazdy dla biletu dwustronnego może nastąpić wyjątkowo w formie listownej.

  Warunkiem przyjęcia rezygnacji pasażera z przejazdu jest otrzymanie przez biuro, które sprzedało bilet lub z którego strony internetowej dokonano sprzedaży, w terminie do jednego dnia roboczego przed datą wyjazdu lub okresu ważności, zgłoszenia własnoręcznie podpisanego przez pasażera.

  Zgłoszenie powinno być przesłane listem poleconym.

  Zgłoszenie winno zawierać co najmniej następujące dane o bilecie oraz pasażerze, na którego bilet został wystawiony:
  • Imię, nazwisko i adres pasażera,
  • Numer biletu, datę jego zakupu oraz relację i datę wyjazdu (a w przypadku biletu dwustronnego datowanego również datę powrotu),
  • Niewykorzystany bilet lub bilet internetowy
  • Adres lub numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić należność za niewykorzystany bilet.


  Zwrotu należności dokonuje się na zasadach określonych w pkt. 7.1. do 7.8

  Zwrotu należności dokonuje biuro, które dokonało sprzedaży, przekazem pocztowym lub przelewem na adres lub rachunek bankowy pasażera wskazany w zgłoszeniu. Biuro dokonujące zwrotu ma prawo dodatkowo potrącić koszty przelewu lub przekazu pocztowego.
| do góry

 

 

8. ROZKŁAD JAZDY.

 1. Rozkład jazdy POLONIA TRANSPORT jest wydawnictwem informacyjnym i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
 2. Rozkład jazdy POLONIA TRANSPORT może zawierać informacje dotyczące obowiązywania i stosowania zniżek preferencyjnych oraz wielkości potrąceń za niewykorzystany bilet inne niż podane w niniejszym regulaminie, we wskazanych okresach lub na określonych liniach.
| do góry

 

 

9. CENNIK.

 1. Cena biletów określana jest na podstawie cennika obowiązującego w dniu sprzedaży biletów. Bilety zakupione w Polsce opłacane są w złotówkach, natomiast bilety zakupione poza granicami Polski opłacane są w walucie kraju nabycia biletu, wg cenników dostępnych w punktach sprzedaży oraz u załogi autokarów obsługujących linie.
 2. Cena biletu stanowi sumę wartości odcinka krajowego powiększoną o podatek od towarów i usług VAT (7%) oraz wartości odcinka zagranicznego.
 3. POLONIA TRANSPORT stosuje następujące zniżki przy zakupie biletów:
  • Dla dzieci do ukończenia 4 roku życia - 80%
  • Dla dzieci powyżej 4 roku życia do ukończenia 12 roku życia - 50%
  • Dla osób z orzeczoną trwałą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji (dawniej tzw. I grupa inwalidzka), na podstawie aktualnego orzeczenia (legitymacji) oraz dla opiekunów tych osób. - 50%
  • Dla młodzieży, która nie ukończyła 26 roku życia - 10%
  • Dla studentów posiadających legitymację ISIC i nie ukończyli 26 roku życia - 10%
  • Dla osób powyżej 60 roku życia - 10%
  • Dla grup zorganizowanych powyżej 10 osób - 10%

  • Podane w niniejszym punkcie warunki wiekowe, uprawniające do skorzystania ze zniżek, muszą być dokładnie spełnione w dniu rozpoczęcia podróży.

 4. Dla stałych klientów przysługują zniżki preferencyjne określone stosownymi regulaminami i określone w rozkładach jazdy linii.
 5. Odstępstwa od wymienionych powyżej zasad znajdują się w rozkładzie jazdy w miejscach dotyczących danej linii.
 6. W przypadku, gdy Pasażerowi przysługują dwie lub więcej zniżek, stosuje się wówczas największą przysługującą zniżkę. Nie stosuje się łączenia (sumowania) zniżek, o ile regulamin określający zasady przyznawania zniżek nie stanowi inaczej.
 7. Prawo do zniżki i roszczenia z tego tytułu nie przysługują po zakupieniu biletu.
| do góry

 

 

10. REKLAMACJE

 1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne Pasażera związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować listownie na adres POLONIA TRANSPORT lub za pośrednictwem agenta, u którego zakupiono bilet.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane w okresie do jednego miesiąca od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest opisanie zaistniałych okoliczności, wnoszone zastrzeżenia, ewentualnie doznane szkody i związane z tym roszczenia, itp. Do każdego zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć bilet lub jego kserokopię. POLONIA TRANSPORT zastrzega sobie termin rozpatrywania reklamacji do 30 dni licząc od daty jej otrzymania.
 3. Przy szkodach osobowych i bagażowych osobą uprawnioną do składania reklamacji i wnoszenia roszczeń jest Pasażer, a w szczególnych okolicznościach - jego następca prawny.
 4. Reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać tylko w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej bagaż. Reklamacji nie można składać w przypadku, gdy bagaż przy przyjmowaniu do luku bagażowego nie był oznakowany banderolą przewoźnika. Fakt zgłoszenia reklamacji winien zostać potwierdzony przez załogę autokaru w bilecie pasażera.
 5. Bagaż nieodebrany przez pasażera, o ile nie zawiera środków psujących się, będzie przekazany do przechowywania na okres nie dłuższy niż 2 miesiące. Koszty przechowywania bagażu ponosi Podróżny. Jeżeli Pasażer nie zgłosi się we wskazanym wyżej terminie zawartość bagażu zostanie zlicytowana lub przekazana na inne cele.
 6. Przedmioty pozostawione w autobusie przez Pasażera przez nieuwagę lub w innych okolicznościach nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością przewoźnika.
 7. O ile zapisy w rozkładach jazdy, w miejscach dotyczących danych linii nie stanowią inaczej, to w przypadku utraty bagażu z winy przewoźnika, maksymalna wysokość odszkodowania dotycząca opłaconego bagażu (opatrzonego banderolą bagażową) nie może przekroczyć 1.000,00 PLN lub równowartości tej kwoty w EURO lub GBP. Bagaż o wartości przekraczającej 1.000,00 PLN powinien być przez Pasażera ubezpieczony na jego koszt.
| do góry

 

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (j.t. Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmian.)
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.)

 2. Traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin
 3. Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem 01.02.2007 r.

 

wróć >lista przewoźników

 

| do góry
Optymalizacja: POLONIA TRANSPORT przewozy autokarowe autokary do Polski bilety autokarowe do Polski bilety autobusowe, polskie biuro podróży Ealing Broadway, przewozy autokarowe, bilety do Polski, bilety do Wielkiej Brytanii, polskie biuro podróży Ealing Broadway, London W5, Wielka Brytania, UK