ORBIS TRANSPORT - INTERBUS przewozy autokarowe, Bilety Autokarowe do Polski, Autokary do Polski, Bilety Autobusowe, AGAT, przewozy, Polska, Wielka Brytania (Anglia, Szkocja, Walia) Irlandia, Europa, bilety do polski, przewozy autokarowe online, londyn, london ealing broadway

Orbis Transport/Interbus

  - warunki przewozu
Atas Travel Londyn

Polskie Biuro Podróży w Wielkiej Brytanii

 • Polskie Biuro Podróży Atas Travel Lonyn UK
 • Wakcje i wycieczki Last Minute All Incusive wyloty z UK
 • Biura Podróży Londyn, UK Atas Travel

polskie biuro podróży w wielkiej brytanii, polskie biuro podróży w Londynie, polskie biuro podróży Ealing Broadway

orbis przewozy autokarowe orbis transport >PDF zobacz/drukuj (w nowym oknie)


orbis autokary do polski orbis transport>Powrót do listy przewoźników

 

Biuro Podróży Atas Tavel jako pośrednik w sprzedaży biletów autokarowych firmy ORBIS TRANSPORT - INTERBUS, dołożyło wszelkich starań w celu zachowania wierności niniejszego dokumentu. Nie odpowiada jednak za ewentualne zmiany lub (jakkolwiek mało prawdopodobne) nieścisłości w niniejszym tekście. W razie wszelkich wątpliwości, prosimy odwołać się bezpośrednio do dokumentu zamieszczonego bezpośrednio na stronach przewoźnika: firmy ORBIS TRANSPORT - INTERBUS: > www.orbis-transport.pl

 


 

I. BILET

 1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 prawa przewozowego, który określa warunki przewozu osób, wykonywanych przez ORBIS Transport Sp. z o.o. ("PRZEWOŹNIK").
 2. Dokumentem uprawniającym do przejazdu autokarami PRZEWOŹNIKA jest ważny bilet.
 3. Bilet jest imiennym dokumentem uprawniającym do przejazdu i nie może być odstąpiony innej osobie.
 4. Bilet jednokierunkowy lub dwukierunkowy ważny jest na oznaczone daty podróży.
 5. Bilet dwukierunkowy OPEN (przejazd opłacony w dwie strony bez rezerwacji konkretnej daty powrotu) ważny jest przez 6 miesięcy od daty rozpoczęcia podróży.
 6. Do uzyskania zniżki wymagane jest posiadanie dokumentów uprawniających do jej otrzymania oraz przedstawienia ich na każde żądanie:
  • przy zakupie biletu
  • podczas podróży

 7. Wykupienie biletu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem "Umownych Warunków Przewozu".
 8. Bilet traci ważność, a umowę przewozu uznaje się za rozwiązaną z przyczyn obciążających pasażera:
  • Po zgłoszeniu rezygnacji z przejazdu
  • Dla biletów jednokierunkowych po odjeździe autokaru (nie stawienie się Pasażera)
  • Dla biletów dwukierunkowych - przejazd datowany- po odjeździe autokaru na każdą z wpisanych na bilecie dat (nie stawienie się Pasażera).
  • Przejazd powrotny biletu OPEN  - po 6 miesiącach od daty wyjazdu.

 9. Bilet składa się z kuponów. Kupony biletu bez danych agenta (biura), w którym sprzedano bilet (np. pieczęci) i daty jego wystawienia są nieważne. Nie dotyczy to biletów kupionych przez Internet.
 10. Sprzedaż biletu jest dokonywana najwyżej na sześć miesię cy przed datą wyjazdu.
 11. Przy zakupie biletów obejmujących przeprawy promowe Pasażer zobowiązany jest podać datę urodzenia.
| do góry

 

 

II. CENY, REZERWACJA I ZWROT NALEŻNOŚCI ZA NIEWYKORZYSTANY BILET
(nie dotyczy taryf specjalnych i promocyjnych)

 1. Cenę biletu i termin jej obowiązywania określa PRZEWOŹNIK. Cena biletu ustalona jest według cennika obowiązującego na dzień wyjazdu w dniu wystawienia biletu. Bilety zakupione w Polsce opłacane są w złotówkach, natomiast bilety zakupione poza granicami Polski opłacane są w walucie kraju nabycia biletu według obowiązujących cenników
 2. Rezerwacja terminu podróży dokonywana jest w momencie wystawienia biletu (jednostronnego lub dwustronnego) lub w momencie datowania dwustronnego biletu "OPEN".
 3. Datowanie biletu "OPEN" polega na zarezerwowaniu przez Pasażera konkretnego terminu podróży powrotnej. Rezerwacji Pasażer dokonuje u osoby uprawnionej, drogą sms-ową lub w systemie on-line. Informację na temat szczegółowych zasad oraz miejsc dokonywania rezerwacji biletu OPEN jak również osób uprawnionych do dokonywania rezerwacji biletu OPEN, Pasażer może uzyskać u osoby sprzedającej bilet, pod numerem infolinii podanym na bilecie lub na stronie internetowej www.orbis-transport.pl.
 4. Zmiany terminu podróży oraz datowanie powrotnych biletów OPEN będą uwzględniane przez PRZEWOŹNIKA w miarę możliwości rezerwacyjnych (posiadania wolnych miejsc w autokarach w terminach wybranych przez Pasażera).
 5. Za dokonanie zmiany terminu podróży oraz datowanie biletu OPEN pobierane są opłaty, których wysokość jest publikowana w rozkładach jazdy poszczególnych linii. PRZEWOŹNIK dopuszczastosowanie opłat dodatkowych za zamknięcie biletu OPEN na terminy świątecznych szczytów przewozowych. Za zmianę terminu wyjazdu dokonywaną w dniu wyjazdu PRZEWOŹNIK pobiera opłatę w wysokości 80% wartości biletu.
 6. Wszelkie zmiany na bilecie oraz datowania na bilecie OPEN, muszą być opisane w bilecie wraz z datą, pieczątką i podpisem przedstawiciela biura lub innej uprawnionej osoby, która dokonała zmiany.
 7. W przypadku rezerwacji/zmiany daty powrotu poprzez system SMS, jedynym ważnym dowodem dokonania tej operacji jest zwrotna wiadomość SMS przesłana do Pasażera przez system. Wiadomość taką należy pokazać obsłudze autokaru przed odprawą.
 8. Rezygnacja z przewozu może być dokonana przez Pasażera poprzez złożenie w agencji, w której bilet został wystawiony (wykupiony), pisemnego zgłoszenia rezygnacji z przejazdu, z zastrzeżeniem postanowień punktu 19a.

  19a. W przypadku linii do Szwecji i Norwegii, w celu otrzymania przez Pasażera zwrotu należności za bilet promowy lub kabinę promową, zgłoszenie rezygnacji powinno być dokonane na 8 dni przed datą wyjazdu.

 9. Za bilet niewykorzystany z powodu rezygnacji z przewozu w trybie określonym w pkt 19, Pasażerowi przysługuje zwrot należności za bilet, pomniejszonej o zryczałtowane koszty, których wysokość określona jest w punkcie 22 lub punkcie 23. Zwrotu należności za bilet, dokonuje biuro, w którym bilet został zakupiony lub w przypadku biletu zakupionego w systemie on-line biuro, na stronach, którego został dokonany zakup.
 10. W przypadku rezygnacji z jednego kierunku jazdy dla biletu dwustronnego, zwrotowi podlega różnica pomiędzy ceną biletu dwustronnego i jednostronnego pomniejszona o odpowiednie potrącenie (punkt 22 lub punkt 23).
 11. Przy zwrocie biletu w terminie do jednego dnia przed datą wyjazdu biuro dokonuje potrąceń od ceny taryfowej biletu z dnia zakupu w wysokości 5% ceny biletu za niewykorzystany przejazd. PRZEWOŹNIK zastrzega sobie prawo do zmian wysokości potrąceń w zależności od linii.
 12. W przypadku rezygnacji z przewozu w terminie późniejszym niż jeden dzień przed datą wyjazdu, pasażerowi przysługuje zwrot należności za bilet, z której PRZEWOŹNIK potrąci zryczałtowaną stawkę równoważącą poniesione przez PRZEWOŹNIKA koszty i nakłady związane z przygotowaniem przewozu w wysokości 80% wartości biletu.
 13. Nie zwraca się należności za bilety utracone lub niewykorzystane przez pasażera z przyczyn leżących po jego stronie.
 14. PRZEWOŹNIK nie dopuszcza możliwości wystawienia duplikatu biletu.
 15. Podstawą do ubiegania się o zwrot należności za niewykorzystany bilet jest oryginał kuponu podróżnego oraz kuponu Pasażera.
| do góry

 

 

III. BAGAŻ

 1. Podróżny zobowiązany jest do przestrzegania ustanowionych przez PRZEWOŹNIKA przepisów dotyczących przewozu bagażu.
 2. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu w luku bagażowym jednej sztuki bagażu podstawowego o wymiarach łącznych 160 cm (wysokość + szerokość + długość) i wadze do 25 kg oraz bagażu podręcznego o wadze do 5 kg, mieszczącego się na półce bagażowej.
 3. Za każdy dodatkowy bagaż (nadbagaż) pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem. Dokładne informacje dotyczące przewozu bagażu oraz związanych z tym opłat znajdują się:
  • U obsługi każdego autokaru
  • W aktualnie obowiązujących rozkładach jazdy
  • W biurach prowadzących sprzedaż biletów
  • Na stronie internetowej > www.orbis-transport.pl

 4. Pasażer powinien zadbać, aby na przewożonym bagażu zarówno bezpłatnym jak i płatnym został umieszczony odpowiedni odcinek kuponu bagażowego.
 5. PRZEWOŹNIK ma prawo odmówić zabrania bagażu o nadmiernym ciężarze lub nietypowych wymiarach.
 6. O zabraniu bagażu dodatkowego (tzw. nadbagaż) lub bagażu ponadgabarytowego każdorazowo decyduje obsługa autokaru.
 7. Przewóz zwierząt w autokarze jest zabroniony.
 8. Zabrania się przewozu bagażu zawierającego przedmioty, których przewóz jest zabroniony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, jak również bagażu zawierającego przedmioty, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać zagrożenie wyrządzenia szkody innym podróżnym albo PRZEWOŹNIKOWI lub narażać podróżnych na niewygody. PRZEWOŹNIK w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków.
 9. Wysokość odszkodowania należnego Pasażerowi za zniszczenie lub uszkodzenie bagażu ograniczona jest do kwoty 100 EURO na bagaż i jednocześnie nie więcej niż 200 EURO na pasażera. Odszkodowanie będzie wypłacone jedynie pod warunkiem prawidłowego zarejestrowania bagażu w autokarze (oznaczenie bagażu kuponami bagażowymi). Tryb i zasady wypłacania odszkodowania określają przepisy prawa przewozowego.
 10. PRZEWOŹNIK nie odpowiada za bagaż podręczny poza przypadkiem, kiedy szkoda powstała z winy PRZEWOŹNIKA i została udowodniona przez Pasażera. PRZEWOŹNIK nie odpowiada także za szkody polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, rzeczy o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej. Przy przewozie przedmiotów wartościowych PRZEWOŹNIK zaleca wykupienie indywidualnego ubezpieczenia bagażu.
 11. Bagaż nieodebrany przez Pasażera, o ile nie zawiera środków psujących się, będzie przekazany do przechowania na okres nie dłuższy niż 2 miesiące. Koszt przechowywania bagażu w wysokości równowartości 1 EURO za każdy dzień ponosi podróżny. Jeżeli Pasażer nie zgłosi się po odbiór bagażu we wskazanym wyżej terminie, zawartość bagażu zostanie zlicytowana lub przekazana na inne cele.
| do góry

 

 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI PASAŻERA

 1. Pasażer ma obowiązek przestrzegania przepisów prawa miejscowego krajów, przez które odbywa się przejazd, a w szczególności przepisów dotyczących zasad odbywania podróży, dokumentów uprawniających do przekraczania granic oraz przepisów celnych i podatkowych dotyczących osoby odbywającej podróż oraz jej bagażu głównego i dodatkowego.
 2. Dzieci i osoby małoletnie, które nie ukończyły 15 lat mogą korzystać z przejazdu wyłącznie pod opieką dorosłych. Pasażer pomiędzy ukończonym 15 a 18 rokiem życia zostanie przewieziony wyłącznie na podstawie ważnego biletu oraz druku "Upoważnienie przewozu nieletniego pasażera", który winien być wypełniony i podpisany przez rodzica lub prawnego opiekuna osoby nieletniej w momencie zakupu biletu lub przed wpuszczeniem w/w osoby na pokład autokaru.
 3. Pasażer ma obowiązek podporządkowania się zarządzeniom załogi autokaru wynikającym z realizacji obowiązku zapewnienia sprawnego i bezpiecznego przejazdu, a także dbałości o mienie Pasażerów i PRZEWOŹNIKA.
 4. Pasażer odpowiada za szkody, jakie ze swojej winy wyrządził PRZEWOŹNIKOWI lub innym pasażerom. Pasażer, który wskutek zaniedbania bądź w sposób umyślny spowoduje zanieczyszczenie autokaru, zobowiązany jest do zapłaty na rzecz PRZEWOŹNIKA kary umownej w wysokości 200 PLN lub równowartości tej kwoty w EURO, przeliczonej według obowiązującego kursu NBP.
 5. Pasażer ma prawo do przejazdu autokarem zgodnie z posiadanym biletem oraz przewiezienia ilości bagażu określonej w "Umownych warunkach przewozu". Wsiadanie i wysiadanie może odbywać się wyłącznie na przystankach określonych w bilecie Pasażera zgodnie z rozkładem jazdy.
 6. Pasażer ma obowiązek posiadać ważny bilet.
 7. Pasażer ma obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa w autokarach w niewyposażonych. Nie stosowanie się do tego wymogu może skutkować karą pieniężną nakładaną bezpośrednio na Pasażera.
 8. Pasażer zobowiązany jest dokonać potwierdzenia rezerwacji nie później niż 72 godziny przed planowana podróżą (dotyczy wyjazdów i powrotów w ramach tzw. biletów OPEN oraz biletów, w których termin wyjazdu jest odległy o miesiąc lub więcej od daty zakupu tych biletów). Niniejszy zapis dotyczy w szczególności biletów autokarowych uwzględniających promową opłatę pokładową i/lub kabinową.
 9. Palenie tytoniu, spożywanie alkoholu oraz używanie narkotyków w autokarze jest zabronione.
 10. Pasażer proszony jest o stawienie się na przystanek na 30 min. przed planowanym odjazdem autokaru.
| do góry

 

 

V. PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA

 1. PRZEWOŹNIK ma obowiązek zapewnić Pasażerowi przejazd autokarem zgodnie z niniejszymi Warunkami i obowiązującym rozkładem jazdy między przystankami wpisanymi w bilecie. Godziny wyjazdu i przyjazdu wykazane w rozkładach jazdy mogą ulec zmianie, nie są objęte gwarancją i nie stanowią części umowy przewozu.
 2. PRZEWOŹNIK ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w autokarze lub pozostawić Pasażera na trasie w przypadku, gdy Pasażer:
  • znajduje się w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub w stanie wskazującym na chorobę zakaźną,
  • zachowuje się w sposób uciążliwy dla pozostałych Pasażerów
  • zachowuje się w sposób mogący zagrażać bezpieczeństwu, punktualności lub ciągłości przewozu.

 3. PRZEWOŹNIK ma prawo do pozostawienia Pasażera na trasie, jeśli nie posiada on dokumentów wymaganych do przekraczania granic, nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych lub bez uprzedniego poinformowania PRZEWOŹNIKA przewozi przedmioty, które wymagają dłuższej odprawy celnej i tym samym mogą powodować opóźnienia przy odprawie autokaru na granicy. W takim przypadku bilet Pasażera na przejazd w jedną stronę uważa się za wykorzystany.
 4. Skorzystanie przez PRZEWOŹNIKA z uprawnień przewidzianych w punkcie 49 oraz 50 nie uprawnia Pasażera do żądania z tego tytułu jakiegokolwiek odszkodowania.
 5. W przypadku przerwania jazdy na skutek awarii autokaru i niemożności jej kontynuowania, PRZEWOŹNIK jest zobowiązany do zapewnienia innego środka transportu umożliwiającego dotarcie Pasażera do miejsca przeznaczenia.
 6. PRZEWOŹNIK odpowiada za szkody wyrządzone Pasażerowi od chwili wejścia, do chwili opuszczenia przez niego autokaru oraz za uszkodzenie lub całkowitą czy częściową utratę bagażu z wyjątkiem przypadku, gdy wyżej wymieniona sytuacja powstała z winy Pasażera, osoby trzeciej za działanie której PRZEWOŹNIK nie ponosi odpowiedzialności lub z powodu siły wyższej. PRZEWOŹNIK zaleca wykupienie dodatkowego ubezpieczenia na wypadek choroby lub leczenia szpitalnego.
 7. PRZEWOŹNIK odpowiada za szkody poniesione przez podróżnych z powodu opóźnienia lub odwołania regularnego przewozu tylko w przypadku, kiedy szkoda wynikła z winy lub rażącego niedbalstwa PRZEWOŹNIKA. W szczególności PRZEWOŹNIK nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole celne) lub innymi czynnikami niezależnymi od PRZEWOŹNIKA (zamknięcie granic, utrudnienia w ruchu drogowym i inne).
 8. Na czas podróży w autokarze Pasażer jest ubezpieczony przez PRZEWOŹNIKA w ramach obowiązujących ubezpieczeń komunikacyjnych.
 9. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować listownie bezpośrednio do PRZEWOŹNIKA, pocztą lub za pośrednictwem agenta, u którego zakupiono bilet oraz pocztą elektroniczną.
 10. Reklamacje mogą być zgłaszane w okresie do jednego miesiąca od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest opisanie zaistniałych okoliczności, wnoszonych zastrzeżeń, ewentualnie doznanych szkód i związanych z tym roszczeń, itp. Do każdego zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć bilet lub jego kserokopię. PRZEWOŹNIK zastrzega sobie termin rozpatrywania reklamacji do 30 dni licząc od daty jej otrzymania.
 11. Reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać tylko w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej bagaż. Reklamacji nie można składać w przypadku, gdy bagaż przy przyjmowaniu do luku bagażowego nie był oznakowany odpowiednim kuponem. Fakt zgłoszenia reklamacji winien zostać potwierdzony przez załogę autokaru w bilecie Pasażera.
| do góry

 

 

WARUNKI PRZEWOZU DROGĄ MORSKĄ

 1. W odniesieniu do linii, które przewidują przewóz droga morską (promem), Pasażer zobowiązany jest zapoznać się i stosować się do warunków przewozu obowiązujących u przewoźników morskich.
 2. Warunki przewozu obowiązujące u poszczególnych przewoźników morskich, udostępniane są na życzenie Pasażera u osób sprzedających bilety.

 

wróć >lista przewoźników

 

| do góry
Optymalizacja: ORBIS TRANSPORT - INTERBUS przewozy autokarowe autokary do Polski bilety autokarowe do Polski bilety autobusowe, polskie biuro podróży Ealing Broadway, przewozy autokarowe, bilety do Polski, bilety do Wielkiej Brytanii, polskie biuro podróży Ealing Broadway, London W5, Wielka Brytania, UK