GLOBUS przewozy autokarowe, Bilety Autokarowe do Polski, Autokary do Polski, Bilety Autobusowe, AGAT, przewozy, Polska, Wielka Brytania (Anglia, Szkocja, Walia) Irlandia, Europa, bilety do polski, przewozy autokarowe online, londyn, london ealing broadway

Globus Autokary do Polski

- warunki przewozu
Atas Travel Londyn

Polskie Biuro Podróży w Wielkiej Brytanii

 • Polskie Biuro Podróży Atas Travel Lonyn UK
 • Wakcje i wycieczki Last Minute All Incusive wyloty z UK
 • Biura Podróży Londyn, UK Atas Travel

polskie biuro podróży w wielkiej brytanii, polskie biuro podróży w Londynie, polskie biuro podróży Ealing Broadway

globus przewozy autokarowe globus >PDF zobacz/drukuj (w nowym oknie)


globus autokary do polski globus>Powrót do listy przewoźników

 

Biuro Podróży Atas Tavel jako pośrednik w sprzedaży biletów autokarowych firmy Globus, dołożyło wszelkich starań w celu zachowania wierności niniejszego dokumentu. Nie odpowiada jednak za ewentualne zmiany lub (jakkolwiek mało prawdopodobne) nieścisłości w niniejszym tekście. W razie wszelkich wątpliwości, prosimy odwołać się bezpośrednio do dokumentu zamieszczonego bezpośrednio na stronach przewoźnika: firmy Globus: > www.globus.travel.pl

 


 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Użyte terminy oznaczają:

Przewoźnik - Biuro Podróży i Usług GLOBUS sp. z o.o., z siedziba w Pszczynie przy ulicy Nałkowskiej 17, wykonujące przewóz autokarowy osób lub bagażu na podstawie umowy przewozu.

OWP - niniejsze Ogólne Warunki Przewozu Autokarowego Biura Podróży i Usług GLOBUS sp. z o.o.

Pasażer - oznacza osobę fizyczna, która zawarła umowę przewozu z Przewoźnikiem lub na rzecz której osoba fizyczna lub prawna zawarła taka umowę.

Zamawiający - oznacza osobę, która we własnym imieniu zawiera umowę przewozu z Przewoźnikiem na rzecz innej osoby.

Cena - oznacza całkowita cenę za przewóz pojazdem Przewoźnika wyrażoną w walucie miejsca płatności. Tak ustalona kwota nie zawiera opłat dodatkowych za nadbagaż, zmianie terminu, otwarcie zamkniętego biletu, innych opłat dodatkowych wynikających z Cennika.

Cennik - wydany przez Przewoźnika i obowiązujący w chwili wystawienia biletu wykaz taryf, opłat i innych należności, do których opłacenia Pasażer jest zobowiązany, aby umowa przewozu została skutecznie zawarta.

Umowa zawarta droga elektroniczna - umowa zawarta pomiędzy Pasażerem a Przewoźnikiem za pośrednictwem sieci Internet, przy użyciu elektronicznego Systemu Rezerwacji, z którego korzysta Przewoźnik.

Potwierdzenie zawarcia umowy - informacja przekazana Pasażerowi przy lub po zawarciu umowy przewozu za pomocą środków bezpośredniej komunikacji (emailem, faksem, w inny uzgodniony sposób), zawierająca dane o istotnych dla Pasażera warunkach umowy, a w szczególności terminie przewozu i cenie.

Rezerwacja - informacja znajdująca się w Systemie Rezerwacyjnym, z którego korzysta Przewoźnik, zwierająca istotne warunki umowy przewozu zawartej pomiędzy Pasażerem, a Przewoźnikiem.

Numer Rezerwacji - kod złożony z cyfr lub liter i cyfr, podawany Pasażerowi przy lub po zawarciu umowy przewozu, na podstawie którego możliwe jest ustalenie czy Pasażer zawarł umowę przewozu i na jakich warunkach.

Bilet Zwykły - dokument papierowy wydany Pasażerowi przez Przewoznika lub jego agenta, uprawniający Pasażera do przewozu linia Przewoźnika. Bilet taki może zostać wydany niezależnie od tego czy umowa jest zawierana  w sposób tradycyjny, czy droga elektroniczna.

Bilet Elektroniczny - zapis w Systemie Rezerwacyjnym, z którego korzysta Przewoźnik opisujący szczegóły zawartej droga elektroniczna umowy przewozu. Biletowi elektronicznemu może towarzyszyć bilet zwykły potwierdzający zawarcie umowy i jej warunki.

Bilet - bilet zwykły lub bilet elektroniczny.

Rejs - trasa przejazdu od miejscowości wyruszenia do miejscowości docelowej.

Bagaż Rejestrowany- bagaż przeznaczony do przewozu w lukach bagażowych.

Bagaż Podręczny - bagaż przeznaczony do przewozu w kabinie pasażerskiej.

Poczęstunek - oznacza zwyczajowo podawane napoje w trakcie rejsu Przewoźnika.

 

§ 2

OWP dotyczą wyłącznie przewozów, w których Biuro Podróży i Usług GLOBUS sp. z o.o. występuję jako Przewoźnik autokarowy.

 

§ 3

Pasażer zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883). Dane będą przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy przewozu. Pasażerowi przysługuje prawo wglądu do tych danych, zadania ich zmiany, aktualizacji oraz usunięcia.

 

 

II. BILET

§ 4

Bilet zwykły, bilet elektroniczny są dokumentami imiennymi potwierdzającymi zawarcie umowy przewozu, które uprawniają do przewozu jedynie osobę w nich wskazana.

 

§ 5

Bilet jest dokumentem stanowiącym bilet podróży i kwit bagażowy wystawiony przez Przewoźnika, upoważnionego przez niego agenta lub elektroniczny System Rezerwacyjny, z którego korzysta Przewoźnik. Wszelkich zmian i poprawek na biletach dokonać mogą tylko osoby uprawnione tj. pracownicy biura wystawiającego lub Przewoźnika. Ważność biletu i stosowanie zniżek określają warunki szczegółowe poszczególnych linii podane w Cenniku.

 

§ 6

W sytuacjach uzasadnionych i udokumentowanych istnieje możliwość wystawienia duplikatu. Wysokość opłat jak w § 51.

 

§ 7

Przewoźnik wystawia Bilety wyłącznie w momencie zgłaszania rezerwacji i jej należytego opłacenia.

 

§ 8

Prawo i obowiązki wynikające z umowy przewozu nie mogą zostać przeniesione na inne osoby.

 

§ 9

Bilet Elektroniczny powinien zawierać pełne bimie i nazwisko Pasażera, na którego jest wydany, a także trasę przejazdu i jego termin.

 

§ 10

Bilet jest ważny od daty wystawienia do dnia zakończenia podróży. Powrót musi nastąpić w ciągu 360 dni od daty wyjazdu.

 

§ 11

Bilet jest ważny wyłącznie na trasę, w terminach i na rejsy na nim uwidocznione. Bilet nie może być odstąpiony innej osobie. Niewykorzystany bilet nie podlega wymianie chyba ze OWP stanowią inaczej.

| do góry

 

 

III. REZERWACJA I CENA

§ 12

Rezerwacja i wystawienie biletu może mieć miejsce:

 • w Biurze Przewoźnika, jego agenta (rezerwacja tradycyjna)
 • za pośrednictwem Internetu (rezerwacja on-line)

Umowa przewozu pomiędzy Przewoźnikiem i Pasażerem jest zawarta w chwili otrzymania przez Przewoźnika pełnej należności za przewóz oraz potwierdzenia, w uzgodnionej z Pasażerem formie rezerwacji.

 

§ 13

W przypadku rezerwacji on-line Przewoźnik zgodnie z sugestia Pasażera dotyczącą formy potwierdzenia zobowiązany jest potwierdzić Rezerwacje na wskazany przez Pasażera adres poczty elektronicznej, numer faksu, bądź telefonicznie. Potwierdzenie powinno zawierać bimie i nazwisko Pasażera, datę wyjazdu oraz numer Rezerwacji. Potwierdzenie nie jest konieczne w przypadku, gdy w chwili zawarcia Pasażerowi jest wydawany bilet.

W razie wątpliwości domniemuje się, ze Pasażer wybrał potwierdzenie poprzez email.

 

§ 14

Opłata za przewóz dokonywana jest:

 • przy sprzedaży w Biurze Przewoźnika, jego agenta - gotówka,
 • przy sprzedaży on-line - za pomocą karty kredytowej lub w formie określonej przez system rezerwacyjny.

 

§ 15

Opłata za nadbagaż jest doliczana w chwili dokonania odprawy bagażowej według stawek wynikających z Cennika lub materiałów promocyjnych rozpowszechnionych przez Przewoźnika.

 

§ 16

Dokonując rezerwacji on-line Pasażer upoważnia Przewoźnika do obciążenia swojego konta bankowego.

 

§ 17

Płatność kartą kredytową uważa się za dokonana z chwila obciążenia rachunku Pasażera lub Zamawiającego, chyba ze Przewoźnik ma podstawy przypuszczać ze:

 • Jakiekolwiek dane podane przez Pasażera (Zamawiającego) są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • Pasażer (Zamawiający) nie jest pełnoprawnym użytkownikiem karty kredytowej,
 • Pasażer (Zamawiający) nie jest upoważniony do dysponowania kontem bankowym, które wskazał,
 • Pasażer (Zamawiający) anulował autoryzacje płatności, jakiej udzielił Przewoźnikowi podczas zakupu Biletu,
 • Bank wystawca karty kredytowej nie gwarantuje płatności kwoty, która powinna zapłacona zgodnie z umową,
 • Kwota, którą Przewoźnik obciążył konto Pasażera (Zamawiającego) została zwrócona Pasażerowi (Zamawiającemu) w całości lub w części,
 • W przypadku płatności za pomocą przelewu bankowego na koncie bankowym Przewoźnika w terminie wynikającym z OWP nie widnieje wpłata w pełnej wysokości opłaty za przewóz.

 

§ 18

Do momentu, w którym całość należności za przewóz nie znajdzie się na rachunku bankowym Przewoźnika, może on odmówić wywiązania się z obowiązku świadczenia usług.

§ 19

W przypadkach opisanych w § 16, Przewoźnik ma prawo:

 • anulować rezerwacje i odmówić przewozu Pasażera bez powiadamiania go o tym fakcie,
 • podjąć wobec Pasażera odpowiednie kroki prawne, o ile jest to uzasadnione przepisami obowiązującego prawa,
 • zażądać pokrycia wszelkich szkód poniesionych przez Przewoźnika, które powstały z winy Pasażera.

 

§ 20

Przewoźnik, lub jego upoważniony przedstawiciel, zobowiązany jest dokonać rezerwacji w Systemie Rezerwacyjnym Przewoźnika, gdy są wolne miejsca.

 

§ 21

Jeżeli zgodnie z OWP rezerwacja zostanie anulowana przez Przewoźnika, Bilet uważa się za nieważny. W takim przypadku Pasażer traci prawo domagania się zwrotu całości zapłaconej kwoty, chyba ze OWP stanowią inaczej.

 

§ 22

Przewoźnik stosuje następujące zniżki:

 • 10% Stali klienci po okazaniu co najmniej jednego biletu dokumentującego przejazd firma Globus
 • 10 % Uczniowie, studenci, emeryci, renciści
 • 10 % Osoby, które nie ukończyły 26 lat oraz seniorzy po ukończeniu 60 roku życia
 • 10 % Osoby posiadające kartę ISIC
 • 15 % Osoby posiadające Kartę Stałego Klienta (Kartę otrzymuje się po zdaniu pięciu wykorzystanych biletów firmy GLOBUS)
 • 50 % Osoby do 12 roku życia

Zniżek nie łączy się.

 

§ 23

Do uzyskania odpowiedniej zniżki wymagane jest posiadanie odpowiednich dokumentów.

 

§ 24

Bezpodstawne skorzystanie ze zniżki skutkuje koniecznością dopłaty do ceny pełnego biletu w autokarze.

 

§ 25

Należy potwierdzić godzinę wyjazdu oraz miejsce wsiadania na kilka dni przed wyjazdem.

| do góry

 

 

IV. ODPRAWA

 

§ 26

W przypadku zawarcia umowy przewozu droga elektroniczna lub tradycyjna Pasażer ma prawo skorzystać z przewozu jedynie w przypadku, gdy podczas odprawy potrafi udokumentować swoja tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości ze zdjęciem, w szczególności takiego jak paszport, czy dowód osobisty.

 

§ 27

Obowiązkiem Pasażera jest posiadać ważny paszport. Pasażer zobowiązany jest do posiadania wszystkich niezbędnych dokumentów podróży. Jest on również zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących regulacji prawnych, nakazów, zakazów, dyrektyw i wymogów związanych z ruchem turystycznym krajów, do których i z których odbywa podróż.

 

§ 28

Pasażer zobowiązany jest do podania podczas Odprawy Pasażerskiej numeru potwierdzającego rezerwacje (Numer Rezerwacji) lub okazania biletu wskazującego na numer takiej rezerwacji. W przypadku biletu elektronicznego Pasażer zobowiązany jest do okazania wydruku biletu.

 

§ 29

Pasażer zobowiązany jest stawić się na przystanku najpóźniej na 15 minut przed planowanym odjazdem. Nie stawienie się pasażera do chwili planowanego odjazdu traktowane jest, jako rezygnacja z przejazdu. W miastach tranzytowych (pośrednich) na skutek możliwości opóźnienia autokaru, Pasażer jest zobowiązany czekać nie krócej niż 2 godziny.

 

§ 30

Przewoźnik może odmówić dokonania odprawy pasażerskiej osób nieposiadających stosownych i wymaganych przepisami prawa dokumentów. W takiej sytuacji Pasażer traci prawo do zwrotu kosztów Biletu.

 

§ 31

Jeżeli Pasażer nie przestrzega limitów czasowych dotyczących odprawy pasażerskiej Przewoźnik skasuje Rezerwacje.

 

§ 32

Wyznacznikiem autokaru wykonującego przewóz na danej trasie jest tablica z logiem GLOBUS umieszczona za przednią szyba autokaru.

 

§ 33

Podczas przejazdu istnieje możliwość przesiadki.

| do góry

 

 

V. BAGAZ, OPŁATY ZA BAGAZ

§ 34

Poniższy bagaż nie podlega dodatkowej opłacie:

 • Dwie sztuki bagażu rejestrowanego, przewożony w lukach bagażowych, zapakowany w torbie, walizkę itp., którego waga nie przekracza 20 kg/szt. i wymiarów 60x50x25 cm na Pasażera,
 • Jedna sztuka bagażu podręcznego, przewożonego w autokarze, którego waga nie przekracza 5 kg i wymiarów 40x30x18 cm na Pasażera.

 

§ 35

Bagaż inny niż wymieniony w § 27 stanowi nadbagaż i jest przewożony za dodatkowa opłata:

 • przy wyjeździe do Niemiec: 20 PLN
 • przy wyjeździe do Holandii: 25 PLN
 • przy wyjeździe do Belgii: 25 PLN
 • przy wyjeździe do Anglii: 35 PLN
 • przy wyjeździe z Niemiec: 6 Euro
 • przy wyjeździe z Holandii: 7 Euro
 • przy wyjeździe z Belgii: 7 Euro
 • przy wyjeździe z Anglii: 8 GBP

 

§ 36

Przewóz nadbagażu nie jest obowiązkiem Przewoźnika. Przewoźnik ma prawo odmówić jego przewozu zwłaszcza ze względu na wymogi bezpieczeństwa lub ładowność autokaru.

 

§ 37

Przewoźnik odmówi przewozu Pasażera lub bagażu Pasażera, w następujących przypadkach:

 • Odmowa jest wymagana przez obowiązujące przepisy prawa lub zarządzenia właściwych władz
 • Przewóz Pasażera lub jego bagażu zagraża bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu innych Pasażerów,
 • Stan fizyczny lub psychiczny Pasażera, pozostawanie pod wpływem narkotyków lub alkoholu, uzasadniają przypuszczenie, iż Pasażer zagraża sobie lub innym Pasażerom, załodze autokaru lub mieniu Przewoźnika,
 • Pasażer odmówił współpracy ze służbami bezpieczeństwa, innymi właściwymi władzami w zakresie realizacji umowy przewozu,
 • Pasażer nie uiścił w całości opłaty za przewóz lub innych opłat związanych z przewozem,
 • Pasażer nie posiada dokumentów uprawniających go do odbycia podróży lub upoważniających go do przekroczenia granicy kraju docelowego (tranzytowego), a wymaganych przez służby imigracyjne kraju docelowego (tranzytowego),
 • Pasażer nie potrafi udokumentowac, iż jest osoba, której nazwisko i bimie widnieje na potwierdzeniu założenia rezerwacji,
 • Pasażer odmawia podporządkowania się poleceniom i instrukcjom związanym z bezpieczeństwem w czasie podróży.

 

§ 38

Na przewożonym bagażu podróżny zobowiązany jest umieścić swoje nazwisko i adres zamieszkania.

 

§ 39
Nie wolno przewozić Pasażerowi przedmiotów uznawanych za niebezpieczne. W razie powstania
wątpliwości, czy dany przedmiot może być przewieziony, Pasażer zobowiązany jest zasięgnąć informacji u obsługi autokaru w chwili odprawy.

 

§ 40

Nie wolno przewozić przedmiotów w stosunku, do których zakaz przewodzenia został ustanowiony przez prawo państwa, do którego, lub przez które odbywa się przewóz.

 

§ 41

Przewoźnik lub upoważnieni przez niego pracownicy lub służby mogą odmówić przyjęcia do przewozu przedmiotów ze względu na ich właściwości (zagrożenie bezpieczeństwa podróży, wymiary, ostre krawędzie, wagę, zawartość, która jest zbyt delikatna lub łatwo tłukącą się).

 

§ 42

W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas przewozu Przewoźnik może w czasie odprawy bagażowej zwrócić się do odpowiednich władz z wnioskiem o dokonanie kontroli Pasażera lub jego bagażu. W przypadku, gdy Pasażer nie wyraża zgody na kontrole, Przewoźnik ma prawo odmówić przewozu Pasażera i jego bagażu.

 

§ 43

Pasażer jest zobowiązany odebrać swój bagaż rejestrowany zgłoszony do przewozu w luku bagażowym niezwłocznie po zakończeniu rejsu. Nie odebranie bagażu w powyższym terminie spowoduje jego przechowanie na koszt i ryzyko Pasażera.

 

§ 44

Bagaż rejestrowany jest wydany osobie, której nazwisko widnieje na przyczepionym do bagażu kwicie.

 

§ 45

Przewóz zwierząt w autokarze jest zabroniony, za wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych, wyłącznie za zgoda Przewoźnika, na warunkach w niej ustalonych.

 

§ 46

Przewoźnik odmówi przewozu psa przewodnika osoby niewidomej, jeśli brak niezbędnych zaświadczeń o stanie zdrowia zwierzęcia lub dokumentów wymaganych przez władze kraju, z którego, przez który lub do którego przewóz jest wykonywany. Wysokość opłat za przewóz zwierząt określa Cennik.

 

§ 47

Za przewóz przedmiotów nietypowych, akcesoriów, sprzętu turystycznego niezapakowany do bagażu osobistego Pasażera (deski surfingowe, rowery, akwalungi, kije golfowe, itp.) Przewoźnik pobiera dodatkowa zgodnie z cennikiem opłatę w chwili dokonywania odprawy. W interesie Pasażera jest wcześniejsze zgłaszanie zamiaru przewozu zwiększonej ilości bagażu oraz przedmiotów o nietypowych wymiarach.

 

§ 48

Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaż zapomniany lub pozostawiony bez opieki w autokarze.

 

§ 49

Przewoźnik odpowiada za bagaż zamknięty w luku bagażowym autokaru do wysokości ceny biletu posiadanego przez Pasażera.

 

§ 50

Pasażerowie są zobowiązani do ubezpieczenia bagażu na czas podróży.

| do góry

 

 

V. ZMIANA TERMINU, REZYGNACJA Z PRZEWOZU

§ 51

Zmiana terminu wyjazdu i powrotu może być dokonana po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej odpowiedniej dla danej trasy. Opłatę określa cennik.

 • z Polski - 30 PLN
 • z Niemiec - 10 Euro
 • z Anglii - 10 GBP
 • z Holandii - 12 Euro
 • z Belgii - 12 Euro

 

§ 52

 1. Zmianę terminu wyjazdu lub powrotu należy zgłosić nie później niż na jeden dzień przed data zmienianego kursu uwidoczniona w bilecie. Zmiana dokonywana jest na terminy, na które są wolne miejsca w autokarze.
 2. Datowania biletu OPEN należy dokonać nie później, niż na 1 dzień przed planowanym powrotem. Datowania można dokonać na terminy, na które są dostępne wolne miejsca w autokarze.
 3. Datowanie biletu OPEN jest bezpłatne za wyjątkiem powrotów z Anglii w dniach 15 - 22 XII. Opłata w wysokości 30 GBP regulowana jest w autokarze.
 4. Opłata za datowanie droga online Elektronicznego biletu OPEN podlega opłacie dodatkowej w wysokości 10 PLN lub równowartość w walucie obcej i jest płatna droga elektroniczna.
 5. Pasażerowie, którzy nie dokonali datowania biletu OPEN zabierani będą w miarę wolnych miejsc w autokarze.
 6. Powroty z Anglii na 10 dni przed świętami Wielkanocnymi oraz w dniach 15-22 XII mogą podlegać dodatkowym opłatom, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem. Powroty z Anglii w dniach 15-22 XII podlegają dodatkowej dopłacie w wysokości 30 GBP, płatnej w autokarze.

 

§ 53

Pasażerowie, którzy dokonali zmiany terminu wyjazdu lub powrotu trącą prawo do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany przejazd.

 

§ 54

W razie rezygnacji klienta z przejazdu Przewoźnik potrąca:

 • W przypadku Biletu Zwykłego:
  • 100 % ceny biletu - w przypadku rezygnacji w dniu wyjazdu
  • 30 % ceny biletu - w przypadku rezygnacji od jednego do czterech dni przed terminem wyjazdu
  • 10 % ceny biletu - w przypadku rezygnacji powyżej 4 dni przed terminem wyjazdu.
 • W przypadku Biletu Elektronicznego:
  • 100 % ceny biletu - w przypadku rezygnacji w dniu wyjazdu
  • 55 % ceny biletu - w przypadku rezygnacji od jednego do czterech dni przed terminem wyjazdu
  • 30 % ceny biletu - w przypadku rezygnacji powyżej 4 dni przed terminem wyjazdu.

 

§ 55

Wszystkie zwroty dokonywane są w złotówkach.

 

§ 56

Niewykorzystany bilet powrotny nie podlega zwrotowi.

 

§ 57

W przypadku biletu zagubionego lub zniszczonego Przewoźnik na wniosek Pasażera może wyrazić zgodę na wystawienie duplikatu biletu. Opłatę za wystawienie duplikatu określa Cennik.

| do góry

 

 

VI. PASAZEROWIE SZCZEGÓLNI

§ 58

W przypadku, gdy Pasażer jest:

 • Osoba niepełnosprawna,
 • Osoba korzystająca z psa przewodnika,
 • Inna osoba wymagająca specjalnej opieki, pomocy lub troski; przewóz możliwy jest jedynie po uzyskaniu zgody Przewoźnika.


 • O okoliczności, o której mowa w zdaniu poprzednim należy powiadomić Przewoźnika telefonicznie najpóźniej w dniu, w którym została dokonana rezerwacja.

Zgoda określająca warunki przewozu takiej osoby zostanie wydana niezwłocznie i będzie przekazana Pasażerowi (Zamawiającemu) w uzgodnionej formie. Brak zgody jest równoznaczny z anulacja rezerwacji, a Pasażerowi (Zamawiającemu) przysługuje zwrot wniesionych opłat za przewóz.

 

§ 59

Przewóz osób niepełnoletnich możliwy jest wyłącznie w przypadku, gdy rodzic (opiekun prawny) wyrazi pisemna zgodę na przewóz małoletniego bez opieki wypełniając w biurze podróży lub autokarze odpowiedni dokument. Minimalny wiek pasażerów niepełnoletnich podróżujących bez opieki osoby dorosłej wynosi odpowiednio:

 • Na trasach niemieckich - ukończone 14 lat
 • Na trasach pozostałych (Anglia, Holandia, Belgia, Francja itd.) - ukończone 16 lat.
| do góry

 

 

VII. PRZEWÓZ

§ 60

W przypadku, gdy zachowanie Pasażera w autokarze naraża na niebezpieczeństwo lub szkodę autokar, inne osoby w autokarze lub ich własność Przewoźnik ma prawo podjąć wszelkie niezbędne czynności mające na celu zniwelowanie takich zachowań Pasażera.

Dotyczy to również sytuacji, w których Pasażer przeszkadza załodze autokaru w wykonywaniu ich obowiązków lub odmawia wykonywania ich poleceń lub gdy zachowanie Pasażera może budzić zastrzeżenia innych Pasażerów, członków załogi lub powodować zagrożenie lub szkody dla innych Pasażerów lub załogi. Przewoźnik w opisanych sytuacjach ma prawo pozostawić pasażera na najbliższym postoju.

 

§ 61

W autokarze obowiązuje zakaz palenia tytoniu i poszywania napojów alkoholowych.

 

§ 62

Wsiadanie i wysiadanie z autokaru jest dozwolone w miejscach określonych w rozkładzie jazdy oraz wskazanych Przez obsługę autokaru.

 

§ 63

W przypadku, gdy autokar jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa Podróżny jest zobowiązany do ich zapięcia i używania zgodnie z przeznaczeniem. Dziecko do lat 12 nieprzekraczające 150 cm wzrostu, jest przewożone w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz warunkom technicznym. Opiekun podróżujący z dzieckiem zobowiązany jest do zapewnienia dziecku fotelika ochronnego. Dziecko powinno podczas całej podróży przebywać w zabezpieczonym foteliku ochronnym. Nie stosowanie się do tego wymogu może skutkować kara pieniężna nakładana bezpośrednio na Pasażera.

| do góry

 

 

VII. ODOWIEDZIALNOSC PRZEWOZNIKA I PASAZERA

 

§ 64

Odpowiedzialność Przewoźnika jest wyłączona lub ograniczona w przypadku, gdy opóźnienie lub odwołanie rejsu wynikło z:

 • strajków,
 • siły wyższej,
 • innych sytuacji niezależnych od Przewoźnika; a Przewoźnikowi winy przypisach nie można.

 

§ 65

Przewoźnik odpowiada za zawinione przez siebie zaginiecie, kradzież lub uszkodzenie bagażu do wysokości ceny biletu posiadanego przez Pasażera. Pasażer, który stwierdzi brak lub uszkodzenie swojego bagażu zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym obsługę autokaru celem spisania odpowiedniego protokołu.

 

§ 66

Przewoźnik nie odpowiada za umieszczone w luku bagażowym (bagaż rejestrowany) pieniądze, weksle, czeki, karty kredytowe, biżuterie, telefony komórkowe, komputery osobiste, inne przedmioty wartościowe. To samo dotyczy przedmiotów łatwo tłukących się lub łatwo psujących się.

 

§ 67

Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone przewoźnikowi i innym pasażerom.

| do góry

 

 

VIII. REKLAMACJE

§ 68

Pasażer kwestionujący prawidłowość wykonania umowy przewozu ma prawo złożyć reklamacje.

 

§ 69

Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie jednego miesiąca.

 

§ 70

Nie uwzględnienie reklamacji stanowi dla Pasażera podstawce do dochodzenia swych praw na zasadach ogólnych.

 

 

 

Pszczyna, 24 lipiec 2008

 

wróć >lista przewoźników

 

| do góry
Optymalizacja: GLOBUS przewozy autokarowe autokary do Polski bilety autokarowe do Polski bilety autobusowe, polskie biuro podróży Ealing Broadway, przewozy autokarowe, bilety do Polski, bilety do Wielkiej Brytanii, polskie biuro podróży Ealing Broadway, London W5, Wielka Brytania, UK