DELTA TRAVEL przewozy autokarowe, Bilety Autokarowe do Polski, Autokary do Polski, Bilety Autobusowe, AGAT, przewozy, Polska, Wielka Brytania (Anglia, Szkocja, Walia) Irlandia, Europa, bilety do polski, przewozy autokarowe online, londyn, london ealing broadway

Delta Travel autokary do Polski

- warunki przewozu
Atas Travel Londyn

Polskie Biuro Podróży w Wielkiej Brytanii

 • Polskie Biuro Podróży Atas Travel Lonyn UK
 • Wakcje i wycieczki Last Minute All Incusive wyloty z UK
 • Biura Podróży Londyn, UK Atas Travel

polskie biuro podróży w wielkiej brytanii, polskie biuro podróży w Londynie, polskie biuro podróży Ealing Broadway

delta travel przewozy autokarowe >PDF zobacz/drukuj (w nowym oknie)


delta travel autokary do polski>Powrót do listy przewoźników

 

Biuro Podróży Atas Tavel jako pośrednik w sprzedaży biletów autokarowych firmy DELTA TRAVEL, dołożyło wszelkich starań w celu zachowania wierności niniejszego dokumentu. Nie odpowiada jednak za ewentualne zmiany lub (jakkolwiek mało prawdopodobne) nieścisłości w niniejszym tekście. W razie wszelkich wątpliwości, prosimy odwołać się bezpośrednio do dokumentu zamieszczonego bezpośrednio na stronach przewoźnika: firmy DELTA TRAVEL: > www.deltatravel.pl

 


 

I. BILETY

 1. Podstawą do odbycia przejazdu jest zgłoszenie się do autokaru z ważnym biletem pasażerskim.
 2. Bilet jest imienny (imię i nazwisko pasażera obowiązkowe) i nie może być przekazywany innej osobie. Powinien być okazywany w przypadku każdej kontroli.
 3. Zakupienie biletu jest równoznaczne z akceptacją przez Pasażera ogólnych warunków przewozu na liniach DELTA TRAVEL.
 4. Bilet traci własność w przypadku jego niewykorzystania.
 5. Bilet "OPEN" jest ważny przez 10 miesięcy począwszy od daty rozpoczęcia pierwszej podróży wpisanej do biletu. Pasażerowie z biletami "OPEN" powinni dokonywać rezerwacji nie później niż 14 dni przed planowaną datą podróży.
 6. Przewoźnik może odmówić dokonania rezerwacji na Żądany termin w przypadku braku wolnych miejsc.
 7. Nie wystawia się duplikatów i nie zwraca się należności za bilety zagubione

 

II. ZMIANY TERMINU PRZEJAZDU

 1. Każda zmiana daty podróży, oddatowanie, datowanie biletu możliwe jest po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej wg obowiązującego cennika.
 2. W dniu wyjazdu nie ma możliwości dokonania zmiany wyjazdu.
 3. Zmiany daty wyjazdu i powrotu dokonywane są w miarę wolnych miejsc.
 4. Po dokonaniu zmiany daty wyjazdu lub powrotu bilet nie podlega zwrotowi i anulacji.
 5. Opłaty za zmiany daty podróży, datowanie, oddatowanie oraz opłaty za nadbagaże kwitowane są na drukach KP, wystawionych w autokarze. Na żądanie klienta wystawia się faktury VAT za wyżej wspomniane opłaty w biurze Przewoźnika (zgłoszenie telefoniczne). Faktury dostarczane są klientowi droga pocztową.

 

III. REZYGNACJE Z PRZEJAZDU

 1. W przypadku rezygnacji pasażera z przejazdu do 24 godzin przed terminem rozpoczęcia podróży potrącane jest 10% ceny biletu. W przypadku nie wykorzystania powrotnego kierunku jazdy dla biletu dwustronnego, zwrotowi podlega różnica cen biletu dwukierunkowego i jednokierunkowego pomniejszona o 10% wartości, nie później jednak niż 24 godziny przed terminem powrotu. W dniu wyjazdu bilet przepada.
 2. Podanie o zwrot kosztów za niewykorzystany bilet należy składać do biura, które sprzedało bilet.
 3. Pasażer traci prawo do zwrotu kosztów za niewykorzystany bilet po upływie 1 miesiąca od daty zgłoszenia rezygnacji z przejazdu.

 

IV. PRZEWÓZ BAGAŻU

 1. Pasażer zobowiązany jest do przestrzegania ustanowionych przez Przewoźnika przepisów i taryfy dotyczących przewozu zarejestrowanego bagażu.
 2. Pasażer, w ramach wykupionego biletu ma prawo do przewozu 1 bagażu o wadze do 25 kg i o wymiarach 30x40x80 cm (długość x wysokość x szerokość) oraz bagażu podręcznego o wadze do 5 kg. W przypadku przekroczenia regulaminowej wagi bagażu powyżej 5kg podręcznego oraz powyżej 25kg dużego pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 3. Za każdy dodatkowy bagaż pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 4. Nadbagaż jest zabierany w miarę wolnych miejsc w bagażniku.
 5. Bagaż powinien być odebrany przez podróżnego z chwilą przyjazdu do przystanku docelowego. Bagaż nieodebrany jest przechowywany przez okres 2 miesięcy na koszt właściciela.
 6. Reklamacje z powodu straty i uszkodzenia bagażu powinny być zgłoszone przez podróżnego natychmiast po dotarciu na miejsce i potwierdzone pisemnie najpóźniej 7 dni po zakończeniu podróży.
 7. Bagaż powinien być opisany imiennie.
 8. Wysokość odszkodowania dotyczącego zarejestrowanego bagażu nie może przekroczyć 100 EURO. Bagaż o wartości przekraczającej 100 EURO powinien być przez Pasażera dodatkowo ubezpieczony na jego koszt.
 9. Zabrania się pasażerom przewożenia w bagażu i przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie i stwarzać możliwość wyrządzenia szkody.

 

V. PRAWA I OBOWIAZKI PASAŻERÓW

 1. Pasażer ma obowiązek posiadać własny bilet oraz dokumenty upoważniające do wyjazdu i wjazdu na obszary danych państw. Zobowiązany jest także do przestrzegania przepisów ustanowionych przez administrację krajów tzn. przepisów urzędów celnych, finansowych i innych organów administracji dotyczących zarówno osób jak i przewożonego przez nie bagażu.
 2. Wsiadanie i wysiadanie z autokaru jest dozwolone w miejscach określonych w rozkładzie jazdy.
 3. Pasażer ma prawo do zmiany miejsca wsiadania lub wysiadania wyłącznie po akceptacji przewoźnika i po uiszczeniu określonej w cenniku opłaty manipulacyjnej.
 4. Za zanieczyszczenie autokaru pobierana będzie opłata w wysokości ustanowionej w cenniku. Za uszkodzenie wyposażenia autokaru Pasażer ponosi odpowiedzialność do kwoty wyrządzonej szkody.
 5. Pasażer powinien stawić się 15 minut przed planowanym odjazdem autokaru.
 6. Na przystankach pośrednich, na skutek możliwości opóźnienia przyjazdu autokaru, Pasażer jest zobowiązany czekać nie krócej niż 2 godziny.
 7. Jeżeli niemożność skorzystania z przejazdu linią ,,DELTA-TRAVEL" nastąpiła na skutek odwołania przewozu, pasażerowi przysługuje zwrot do wysokości kwoty wpłaconej przewoźnikowi za bilet.
 8. W autokarze obowiązuje zakaz palenia tytoniu i picia alkoholu.
 9. Zaleca się wykupienie dodatkowego ubezpieczenia od choroby, gdyż ubezpieczenie zapewnione przez przewoźnika obejmuje tylko czas pobytu w autokarze.

 

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA

 1. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w autokarze lub żądać opuszczenia autokaru bez zwrotu kosztów za bilet, gdy Pasażer:
  • zachowuje się w sposób mogący zagrażać bezpieczeństwu, punktualności lub ciągłości przewozu,
  • znajduje się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających,
  • zachowuje się w sposób uciążliwy dla pasażerów i załogi autokaru.
 1. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za:
  • niezrealizowanie wyjazdu z powodu zadziałania sił wyższych,
  • decyzji władz państwowych lub zagranicznych,
  • straty spowodowane przez opóźnienia typu administracyjnego i przyczyn od niego niezależnych.

 1. W przypadku przerwania jazdy na skutek awarii autokaru i niemożności kontynuowania jazdy, Przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia zastępczego środka transportu, umożliwiającego dotarcie Pasażera do miejsca przeznaczenia, w przeciwnym wypadku zwracane są koszty w wysokości 100% ceny niewykorzystanego biletu.
 2. Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby autokary kursowały zgodnie z rozkładem jazdy, ale z przyczyn obiektywnych (awaria autokaru, postoje na granicy, czynniki atmosferyczne i drogowe) nie może tego zagwarantować.
 3. Reklamacje dotyczące przewozu należy kierować pisemnie do 14 dni od daty przejazdu na adres Przewoźnika.
 4. Przewoźnik zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania za szkody cielesne poniesione przez podróżnego w autokarze podczas trwania podróży. Zobowiązanie to nie dotyczy szkód poniesionych z powodu jego własnej winy, osoby trzeciej za działanie, której Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności lub z powodu siły wyższej.
 5. Odpowiednie akty prawne określają pozostałe przypadki, w których przewoźnik zwolniony jest od odpowiedzialności.

 

wróć >lista przewoźników

 

| do góry
Optymalizacja: DELTA TRAVEL przewozy autokarowe autokary do Polski bilety autokarowe do Polski bilety autobusowe, polskie biuro podróży Ealing Broadway, przewozy autokarowe, bilety do Polski, bilety do Wielkiej Brytanii, polskie biuro podróży Ealing Broadway, London W5, Wielka Brytania, UK