BUS TRAVEL przewozy autokarowe, Bilety Autokarowe do Polski, Autokary do Polski, Bilety Autobusowe, BUS TRAVEL, przewozy, Polska, Wielka Brytania (Anglia, Szkocja, Walia) Irlandia, Europa, bilety do polski, przewozy autokarowe online, londyn, london ealing broadway

Bus Travel Autokary do Polski

warunki przewozu
Atas Travel Londyn

Polskie Biuro Podróży w Wielkiej Brytanii

 • Polskie Biuro Podróży Atas Travel Lonyn UK
 • Wakcje i wycieczki Last Minute All Incusive wyloty z UK
 • Biura Podróży Londyn, UK Atas Travel

polskie biuro podróży w wielkiej brytanii, polskie biuro podróży w Londynie, polskie biuro podróży Ealing Broadway

bus travel przewozy autokarowe >PDF zobacz/drukuj (w nowym oknie)


bus travel autokary do polski>Powrót do listy przewoźników

 

Biuro Podróży Atas Tavel jako pośrednik w sprzedaży biletów autokarowych firmy BUS TRAVEL, dołożyło wszelkich starań w celu zachowania wierności niniejszego dokumentu. Nie odpowiada jednak za ewentualne zmiany lub (jakkolwiek mało prawdopodobne) nieścisłości w niniejszym tekście. W razie wszelkich wątpliwości, prosimy odwołać się bezpośrednio do dokumentu zamieszczonego bezpośrednio na stronach przewoźnika: firmy BUS TRAVEL >www.bustravel.com.pl

 


 

PODSTAWOWE OKREŚLENIA

 • "Bagaż" - wyodrębniona rzecz (lub zbiór rzeczy) stanowiąca własność prywatną towarzyszącą Pasażerowi (lub załodze autokaru) w trakcie przewozu, zarówno ujawniona jak i nieujawniona.
 • "Bagaż Rejestrowany" - bagaż oznakowany przez załogę autokaru banderolą bagażową.
 • "Bilet" - w rozumieniu niniejszych przepisów biletem jest "bilet podróżny" lub jakikolwiek inny dokument (w przypadku biletu elektronicznego), którego nabycie stanowi przyjęcie niniejszego regulaminu.
 • "Bilet Internetowy" - bilet Eurobusu nabyty i wydrukowany przez Klienta za pośrednictwem strony www.eurobus.pl
 • "Eurobus" oznacza Przedsiębiorstwo pod nazwą Eurobus Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, > www.eurobus.pl
 • "Faktura VAT za Przewóz" - Bilet zgodnie z Rozporządzeniem ministra finansów z dnia 22.12.1999 r. (w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym) jest fakturą VAT, jeżeli zawiera następujące dane: nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy, numer i datę wystawienia biletu, odległość taryfową nie mniejszą niż 50 km, kwotę należności wraz z podatkiem, kwotę podatku (§ 47)
 • "Firmy Partnerskie" - krajowi i zagraniczni przewoźnicy obsługujący jazdy na trasie, wymienieni w rozkładzie jazdy oraz na tablicach kierunkowych umieszczonych w autokarach.
 • "Należność za Bilet" - suma pieniędzy, którą opłaca Pasażer, wynikająca z ceny biletu skorygowanej o przysługującą Pasażerowi zniżkę.
 • "Pasażer - Podróżny" - każda osoba fizyczna, przewożona, bądź mająca być przewożoną na podstawie ważnego biletu Eurobusu.
 • "Przepisy" oznaczają w szczególności postanowienia "Regulaminu Przewozu Eurobus" z poszanowaniem postanowień Ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku "Prawo Przewozowe" (Dz. U. 84.53.272), a także Rozporządzenia ministra transportu i gospodarki morskiej z 23 maja 1996 (w sprawie przewozu osób i bagażu) i Rozporządzenia ministra finansów z 22.12.1999 r. (w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym), Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2003).
 • "Przewoźnik" - oznacza każdego przewoźnika autokarowego, zaangażowanego w przewóz pasażera, podróżującego na podstawie ważnego biletu Eurobus.
 • "Przewóz" - stanowi usługę transportu dokonywaną w ramach krajowych i międzynarodowych regularnych autokarowych przewozów liniowych, realizowanych przez przewoźników reprezentowanych przez Eurobus.
 • "Przewóz Regularny" - publiczny przewóz osób i ich bagażu, wykonywany według rozkładu jazdy podanego przez przewoźnika do publicznej wiadomości co najmniej poprzez ogłoszenia wywieszone na przystankach i dworcach autobusowych, podczas którego wsiadanie i wysiadanie pasażerów odbywa się na określonych przystankach, w którym należność za przejazd pobierana jest zgodnie z taryfą lub cennikiem opłat podanym do publicznej wiadomości oraz z warunkami przewozu określonymi w zezwoleniu.
 • "Rozkład Jazdy" - plan jazd autokarów na trasie, z wyszczególnieniem godzin odjazdów z przystanków (w czasie lokalnym), nazw przystanków, odstępstw od reguł opisanych w Przepisach, wydawany staraniem Eurobus, obowiązujący w dniach podróży. Rozkład jazdy Eurobus jest wydawnictwem informacyjnym i nie stanowi oferty handlowej w sensie rozumienia obowiązujących przepisów prawa.
 • "Umowa O Przewóz" - umowa jaka zostaje nawiązana między przewoźnikiem a Pasażerem przez fakt zakupu biletu Eurobus, na podstawie której przewoźnik zobowiązuje się za wynagrodzeniem ( należnością za bilet) przewieźć Pasażera do umówionego miejsca.
 • "Odstępstwa Od Zasad" opisanych w niniejszym dokumencie publikowane są w obowiązującym Rozkładzie jazdy bądź innych dokumentach, dostępnych w punktach zakupu biletów.
| do góry

 

 

1. WYKONANIE PRZEWOZU

 1. Obsługa międzynarodowych przewozów na wybranych liniach może odbywać się przy udziale firm partnerskich - przewozy międzynarodowe mogą obsługiwać zarówno polscy jak i zagraniczni przewoźnicy. Przewoźnicy obsługujący linie oraz ich firmy partnerskie wymienione są w obowiązującym rozkładzie jazdy Eurobus.
 2. Jazdę na trasie może wykonać zastępczo autobus inny niż przewoźnika bądź firm partnerskich podanych w rozkładzie jazdy, przy czym każdorazowym wyróżnikiem autobusu wykonującego jazdę na trasie jest tablica za przednią szybą z wypisanym numerem lub nazwą linii, nazwą miejscowości docelowej i nazwami firm realizujących jazdy na trasie.
 3. W autokarach liniowych obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych i używania środków o działaniu podobnym, takich jak narkotyki, środki odurzające. Ze względów technicznych używanie telefonów komórkowych w trakcie jazdy autokarem może być zabronione przez personel autokaru.
 4. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu oraz zatrzymania biletu osoby, która weszła w jego posiadanie z naruszeniem prawa lub która z własnej winy nie jest w stanie wykazać, że jest osobą, której nazwisko zostało wpisane do rubryki "Nazwisko" w bilecie.
 5. Przewoźnik zastrzega sobie prawo odmowy przewozu osoby, która nie posiada ważnego dokumentu podróży i wizy wymaganej do przekroczenia granicy.
| do góry

 

 

2. OBOWIĄZKI PASAŻERA

 1. Dokonanie zakupu biletu Eurobus na przewóz autobusowy oznacza przyjęcie postanowień niniejszego "Regulaminu przewozu" oraz zawarcie umowy na przewóz, której stronami są Pasażer oraz przewoźnik, wyszczególniony w bilecie.
 2. Podróżny jest obowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie.
 3. Pasażer winien stosować się do wszelkich związanych z podróżą wymagań, przedstawić przedstawicielowi przewoźnika (kierowcy lub pilotowi) ważne dokumenty wjazdowe, wyjazdowe i inne uprawniające do odbycia podróży (paszport, dowód osobisty w przypadku osób posiadających obywatelstwo polskie, wizy, świadectwa szczepień).
 4. Pasażer ma obowiązek posiadać ważny bilet na przejazd oraz dokumenty potwierdzające prawidłowość zastosowanych zniżek, przy czym obowiązany jest do ich okazania na wniosek przedstawiciela przewoźnika, o którym mowa w pkt. 2.3. Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za posiadanie ważnych dokumentów.
 5. O ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży, lub zapisy w uwagach opublikowanego rozkładu jazdy linii nie stanowią inaczej:
  • Dzieci do 12 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej.
   W przypadku, gdy dorosły nie jest rodzicem bądź prawnym opiekunem, konieczne jest posiadanie przez niepełnoletniego "Upoważnienia do przewozu osoby niepełnoletniej Eurobus" wystawionego i wydanego wraz z biletem przez sprzedawcę.
  • Osoby w wieku od 12 do 16 lat mogą podróżować samodzielnie, lecz muszą posiadać dokument "Upoważnienie do przewozu osoby niepełnoletniej Eurobus ".


  W szczególnych przypadkach przewoźnik może zastosować odstępstwa od zasad opisanych w niniejszym punkcie.
| do góry

 

 

3. NABYWANIE BILETÓW

 1. Niezbędne informacje dotyczące podróży (tj. przebieg trasy linii, miejsca ewentualnych przesiadek na trasie linii, i inne) zawiera aktualny rozkład jazdy Eurobus, dostępny w biurach sprzedaży biletów oraz na stronie internetowej Eurobus - www.eurobus.pl.
 2. Przedsprzedaż biletów, w zależności od linii, możliwa jest najwcześniej na 1 do 3 miesięcy przed dniem planowanego wyjazdu.
 3. Poza szczególnymi przypadkami na obsługiwanych liniach nie prowadzi się rezerwacji miejsc bez zakupu biletów.
 4. Rezerwacji miejsc w autokarze dokonuje się bez przydziału określonego numeru miejsca.
 5. O ile nie ogłoszono inaczej, cena biletów określana jest na podstawie cennika obowiązującego w dniu sprzedaży biletów. Bilety zakupione w Polsce opłacane są w złotówkach, natomiast bilety zakupione poza granicami Polski opłacane są w walucie kraju nabycia biletu, wg cenników dostępnych w punktach sprzedaży oraz u załogi autokarów obsługujących linie. Na bilety kupowane w Polsce na trasę z miasta zagranicznego do miasta polskiego obowiązują ceny biletów według cennika państwa wyjazdu przeliczone na złotówki wg ustalonego sposobu przeliczeń.
 6. Przy obliczaniu ceny biletu stosowane są zniżki, wyszczególnione w rozkładzie jazdy. Wszelkie warunki uprawniające do skorzystania ze zniżek, winny być dokładnie spełnione w dniu rozpoczęcia pierwszej podróży zapisanej w bilecie. Zniżki udzielane są wyłącznie przed rozpoczęciem podróży. Po wykorzystaniu przejazdu nie są zwracane nadpłaty z racji braku zastosowania ulgi na przejazd.
 7. O ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej, w przypadku:
  • Gdy Pasażerowi przysługują dwie lub więcej zniżek, stosuje się wówczas najwyższą przysługującą zniżkę, nie stosując łączenia (sumowania) zniżek.
  • Zakup biletu ze zniżką przysługującą dla dzieci do 12 roku życia, jest możliwy tylko w przypadku zakupu biletu dla pełnoletniego opiekuna wg zasady: jedna znika dla dziecka na jeden bilet osoby dorosłej. Drugiemu i kolejnemu dziecku (poniżej 12 roku życia) podróżującemu z tym samym opiekunem przysługuje zniżka jak dla młodzieży do lat 26.

 8. Bilet dla zachowania swojej ważności powinien zawierać: określenie trasy podróży oraz jej datę, imię i nazwisko okaziciela legitymującego się nim podczas podróży, nazwę przewoźnika - sprzedawcy, kwotę opłaconą za bilet oraz dane biura (agenta), w którym dokonano zakupu lub pieczątkę z tymi danymi.
 9. Okładka biletu stanowi jego integralną część (zapis ten nie dotyczy biletu internetowego). Poza osobami do tego upoważnionymi nikomu nie wolno wyrywać z biletu poszczególnych jego odcinków, pod rygorem unieważnienia biletu.
 10. O ile nie zastrzeżono inaczej, bilet ważny jest 6 miesięcy od daty rozpoczęcia pierwszej podróży, co oznacza, że najpóźniejszy termin wyjazdu w trasę powrotną nie może przekroczyć 6 miesięcy od daty rozpoczęcia pierwszej podróży zapisanej w bilecie. Termin podróży powrotnej, dla biletu "open", pasażer zobowiązany jest ustalić (w ramach dostępnych miejsc) we wskazanym przez Eurobus miejscu. Odstępstwa od tych reguł publikowane są w obowiązującym rozkładzie jazdy linii.
 11. Jeżeli bilet został wystawiony według taryfy specjalnej, tzn. posiadającej ograniczenia dotyczące tras, dat i przewoźników na poszczególnych odcinkach podróży, to przy dokonywaniu lub zmianie rezerwacji należy przypomnieć o tym fakcie pracownikowi biura podróży.
 12. Dokładne informacje na temat opłat i miejsc dokonywania rezerwacji na przejazd za biletami typu "open" (bez określonej daty powrotu) zawarte są w rozkładzie jazdy w miejscu dotyczącym danej linii autobusowej oraz w punktach sprzedaży biletów Eurobus i u załóg autobusów.
 13. Bilet (z wyjątkiem biletu na okaziciela) jest dokumentem imiennym, wystawionym na konkretnego Pasażera, stąd nie można go odstępować innym osobom bez dokonania w druku biletu zmiany jego właściciela. Zmiany takiej może dokonać biuro sprzedaży po uzyskaniu zgody Eurobusu, jedynie przed rozpoczęciem pierwszej opisanej w bilecie podróży.
 14. Wszelkie zmiany dotyczące biletu można dokonywać w miejscu jego wcześniejszego zakupu, w punktach agencyjnych Eurobus, zagranicznych biurach współpracujących, zaś w szczególnych przypadkach w Centralnej Rezerwacji Eurobus. Zmiany te podlegają opłatom, wyszczególnionym w rozkładzie jazdy.
 15. Wszelkie zmiany w bilecie powinny być opatrzone pieczęcią i podpisem upoważnionego przedstawiciela. Wszelkie zmiany w bilecie niepotwierdzone przez jednostkę do tego upoważnioną mogą spowodować utratę ważności biletu.
 16. Bilet internetowy składa się z trzech odcinków kontrolnych i podlega sprawdzeniu i weryfikacji przez załogę autokaru podczas odprawy. Brak jakiegokolwiek odcinka, jego uszkodzenie lub zniszczenie czyni bilet nieważnym.
 17. Nie wystawia się duplikatów biletów - dotyczy to przypadków zniszczenia biletu w stopniu uniemożliwiającym jego identyfikację (zalanie, zgniecenie, itp.), a także zagubienia, kradzieży itp.
 18. W przypadku braku dokumentów, umożliwiających weryfikację w trakcie odprawy biletowej prawidłowości udzielonych zniżek, pobierana jest dopłata do wysokości biletu normalnego oraz opłata manipulacyjna, której wysokość określa cennik.
| do góry

 

 

4. REALIZACJA PRZEWOZU

 1. Przewoźnik nie ubezpiecza Pasażera na czas jego podróży. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) przewoźnika. Ubezpieczenie to obejmuje jedynie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w autokarze. Wszelkie zdarzenia losowe, powodujące jakiekolwiek szkody powstałe poza autokarem, nie są objęte ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika.
 2. W przypadku przerwania jazdy na skutek awarii autobusu i niemożności kontynuowania jazdy, przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia zastępczego środka transportu.
 3. Pasażer proszony jest o stawienie się na przystanku 10 minut przed planowanym odjazdem autokaru. Nie stawienie się pasażera w chwili planowanego odjazdu jest traktowane jako rezygnacja z przejazdu
 4. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w autobusie lub odmówić dalszego zapewnienia przewozu w przypadku, gdy Pasażer:
  • Nie przestrzega regulaminu przewozu,
  • Znajduje się w stanie wskazującym na spożycie środków odurzających (np. alkohol, narkotyki, itp.)
  • Znajduje się w stanie wskazującym, iż jest chory, a skutki tej choroby mogą zagrażać współpasażerom
  • Zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów,
  • nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych, bądź nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne
  • Przewozi towary, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie autokaru z granicy.

 5. Wsiadanie i wysiadanie z autobusu jest dozwolone w miejscach określonych w rozkładzie jazdy oraz wskazanych przez załogę autokaru. Pasażer ma prawo zmienić miejsce odprawy (początkowej lub końcowej) zapisanej w bilecie wyłącznie po akceptacji Centralnej Rezerwacji Eurobusu.
 6. Pasażer, zajmując miejsce w autokarze fabrycznie wyposażonym w pasy bezpieczeństwa, ma obowiązek je zapiąć i utrzymać w tym stanie przez okres jazdy autokaru.
 7. Dziecko do lat 12 nieprzekraczające 150 cm wzrostu, przewozi sie w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym. Opiekun podróżujący z dzieckiem zobowiązany jest do zapewnienia dziecku fotelika ochronnego.
 8. W trakcie przerw w podróży Pasażer ma obowiązek przestrzegać wyznaczonego uprzednio czasu zakończenia przerw i nie powodować przez swoje zaniedbanie konieczności wszczynania poszukiwań bądź opóźnień w kursowaniu.
| do góry

 

 

5. BAGAŻ

 1. Każda sztuka bagażu przewożona w luku bagażowym powinna być oznakowana przez pasażera trwałą przewieszką zawierającą jego nazwisko i adres.
 2. Zabrania się przewozu w bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym Podróżnym bądź przewoźnikowi oraz narażać Podróżnych na niewygody.
 3. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów.
 4. Pasażer ma prawo zabrać nieodpłatnie ze sobą 2 sztuki bagażu - jedną sztukę bagażu podstawowego o wadze do 25 kg i łącznych wymiarach 190 cm (wysokość + szerokość + długość) oraz jedną sztukę bagażu podręcznego o wadze do 5 kg. Rozmiary bagażu podręcznego nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym Pasażerom. Bagaż przekraczający wyżej podane wymiary będzie traktowany jako bagaż podwójny podlegający stosownej opłacie.
 5. Pasażer może zabrać za dopłatą drugą (i kolejne) sztukę bagażu (nie licząc bagażu podręcznego), przy czym łączny ciężar tych sztuk bagażu nie może przekroczyć 35 kg chyba, że warunki zapisane w uwagach do rozkładu jazdy danej linii stanowią inaczej. O zabraniu drugiej (i ewentualnie kolejnych) sztuki bagażu decyduje każdorazowo załoga autobusu.
 6. W przypadku zgody załogi na zabranie większej ilości sztuk bagażu za każdą kolejną sztukę bagażu obowiązuje ta sama dopłata, jaką pobiera się przy przewozie drugiego bagażu. Opłaty za przewóz bagażu wyszczególnione są w wydawnictwie aktualnego rozkładu.
 7. Pasażer ma prawo odmowy zapłaty za przewóz bagażu, jeżeli jego bagaż nie został oznakowany banderolą bagażową oznaczoną jako płatna lub nie otrzymał innego pokwitowania pobrania opłaty.
 8. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym Regulaminie przewozu.
 9. Rejestrowany bagaż będzie wydany okazicielowi banderoli. Przewoźnik nie jest obowiązany do sprawdzenia, czy osoba zgłaszająca się z banderolą jest uprawniona do odbioru przesyłki.
 10. Bagaż, którego nie można przypisać do konkretnej osoby, będzie przez załogę autokaru usunięty z pojazdu.
 11. Bagaż powinien być odebrany przez Pasażera z chwilą przyjazdu do miejsca, w którym Pasażer kończy podróż.
 12. Przewoźnik może wydać bagaż osobie, która nie może okazać banderoli bagażowej, lecz udowodni swoje uprawnienia do odbioru; w razie wątpliwości przewoźnik może żądać odpowiedniego zabezpieczenia.
 13. Bagaż nieodebrany przez Pasażera, o ile nie zawiera środków psujących się, będzie przekazany do przechowywania na okres nie dłuższy niż 2 miesiące. Koszty przechowywania bagażu ponosi Podróżny. Jeżeli Pasażer nie zgłosi się we wskazanym wyżej terminie, zawartość bagażu zostanie zlicytowana lub przekazana na inne cele.
 14. Zabrania się przewozu zwierząt w autokarach.

| do góry

 

 

6. ODSTĄPIENIE od PRZEWOZU, ZWROTY KOSZTÓW

 1. Podróżny może odstąpić od umowy przewozu przed rozpoczęciem podróży albo w miejscu zatrzymania środka transportowego na drodze przewozu. W takim przypadku, Podróżny powinien uzyskać od przewoźnika odpowiednie poświadczenie, wpisane na druku biletu.
 2. Podróżnemu, który odstąpił od umowy przewozu albo, którego nie dopuszczono do przewozu przysługuje zwrot należności stosowny do niewykorzystanego świadczenia przewozowego po potrąceniu części należności (odstępnego) z zastrzeżeniem postanowień punktu 6.3. Wysokość potrącenia zależna jest od terminu, w jakim Podróżny dokonał zgłoszenia rezygnacji z przejazdu. Termin liczony jest w godzinach od daty i godziny rozpoczęcia podróży, wymienionej w bilecie. Potrącenia nie stosuje się, jeżeli Podróżny odstąpi od umowy przewozu z przyczyn występujących po stronie przewoźnika.
 3. Nie dokonuje się zwrotów należności:
  • za bilety zniszczone w stopniu uniemożliwiającym identyfikację biletu oraz za bilety zgubione lub skradzione,
  • za bilety niewykorzystane, zwracane po terminie odjazdu autokaru, bez uprzedniego udokumentowania zgłoszenia rezygnacji z przejazdu
  • za odcinki tras krótsze niż przejazd w jedną stronę oraz w przypadkach, kiedy podróżnego usunięto ze środka transportowego

 4. Podstawą do ubiegania się o zwrot należności za niewykorzystany bilet jest kompletność zawartych w nim kuponów, zwrot paragonu z kasy fiskalnej, (jeżeli sprzedaż nastąpiła z jej użyciem) oraz zgłoszenie rezygnacji z przejazdu przed upływem terminu rozpoczęcia podróży zapisanej w bilecie
 5. W przypadku rezygnacji z przejazdu do 24 godzin przed terminem rozpoczęcia podróży, przysługuje zwrot wartości biletu z potrąceniem 10% jego ceny, tytułem opłaty manipulacyjnej. W przypadku nie wykorzystania jednego kierunku jazdy dla biletu dwustronnego, zwrotowi podlega różnica cen biletu dwukierunkowego i jednokierunkowego, pomniejszona o 10% wartości tak określonej kwoty.
 6. W przypadku rezygnacji z przejazdu poniżej 24 godzin przed terminem rozpoczęcia podróży - przy zwrocie biletu jednokierunkowego następuje potrącenie w wysokości 80% ceny biletu, w przypadku rezygnacji z biletu dwukierunkowego - potrąceniu podlega 80% wartości biletu jednokierunkowego za jazdę "tam" i 10 % wartości różnicy pomiędzy ceną biletu dwukierunkowego i jednokierunkowego, zaś w przypadku nie wykorzystania powrotnego kierunku jazdy dla biletu dwukierunkowego, zwrotowi podlega różnica cen biletu dwukierunkowego i jednokierunkowego, pomniejszona o 80% wartości tak określonej kwoty.
 7. Zwrotu należności dokonuje kasa, w której bilet został zakupiony. Odstępstwa od opisanych zasad publikowane są w obowiązującym rozkładzie jazdy bądź innych dokumentach, dostępnych w punktach zakupu biletów. Dla przewozów grupowych termin oraz wysokość potrącenia w przypadku rezygnacji z przejazdu lub nie wykorzystania jednego kierunku, ustalane są indywidualnie.
 8. Rezygnacja z przejazdu pasażera posiadającego bilet internetowy, może nastąpić wyłącznie na podstawie wykonanej operacji zwrotu na stronie internetowej, na której bilet został zakupiony, przez właściciela biletu. Rezygnacja z przejazdu dokonywana jest z potrąceniem, o którym mowa w punktach 6.5 i 6.6. Zwrot pieniędzy, na podstawie tak dokonanej rezygnacji, realizowany jest na rachunek, z którego została dokonana zapłata. W przypadku płatności za bilet dokonanej przekazem pocztowym - adres lub numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić należność za nie.
 9. Na pisemny i udokumentowany wniosek Pasażera zawierający uzasadnienie, Eurobus ma prawo ustalić indywidualne zasady zwrotu. Wszelkie dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, na które powołuje się Pasażer, przyśpieszą rozpatrzenie wniosku.
| do góry

 

 

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON UMOWY

 1. Przewoźnik podejmuje się dołożyć wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie. Godziny wyjazdu i przyjazdu, wykazane w rozkładach jazdy lub gdziekolwiek indziej, nie są objęte gwarancją przewoźnika. W razie konieczności, przewoźnik może dokonać zmiany autokaru oraz może zmienić lub pominąć miejsca zatrzymania uwidocznione w rozkładach jazdy. Rozkład jazdy może ulec zmianie przed upłynięciem terminu, na jaki został ogłoszony.
 2. Przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką Podróżny poniósł wskutek przedwczesnego odjazdu środka transportowego.
 3. Przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką poniósł Podróżny wskutek opóźnionego przyjazdu lub odwołania regularnie kursującego środka transportowego, jeżeli szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika.
 4. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np. zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych, itp.), ani wynikających z nich dalszych, bliżej nieokreślonych skutków.
 5. Żaden agent, pracownik czy przedstawiciel przewoźnika nie jest uprawniony do zmiany, dokonywania poprawek czy też zrzeczenia się jakichkolwiek postanowień niniejszych przepisów.
 6. Przy szkodach osobowych i bagażowych osobą uprawnioną do składania reklamacji i wnoszenia roszczeń jest Pasażer, a w szczególnych okolicznościach - jego następca prawny , opiekun prawny lub pełnomocnik.
 7. Przewoźnik odpowiada za szkody wyrządzone Pasażerowi od chwili wejścia do chwili opuszczenia przez niego autobusu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 8. Za bagaż, który Podróżny przewozi ze sobą, przewoźnik ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy szkoda wynika z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika.
 9. Powstanie szkody i jej wysokość Pasażer powinien udowodnić. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe nie z jego winy.
 10. O ile zapisy w rozkładach jazdy, w miejscach dotyczących danych linii nie stanowią inaczej, w przypadku utraty bagażu z winy przewoźnika, wysokość odszkodowania dotycząca zarejestrowanego bagażu nie może przekroczyć 1.000,00 PLN lub równowartości tej kwoty w EURO. Bagaż o wartości przekraczającej 1.000,00 PLN powinien być przez Pasażera ubezpieczony na jego koszt.
 11. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaże znajdujące się poza lukiem bagażowym.
 12. Reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać tylko w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej bagaż. Reklamacji nie można składać w przypadku, gdy bagaż przy przyjmowaniu do luku bagażowego nie był oznakowany banderolą przewoźnika. Fakt zgłoszenia reklamacji winien zostać potwierdzony przez załogę autokaru w bilecie pasażera.
 13. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie przewożonej gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, rzeczy o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej.
 14. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone przewoźnikowi i innym Pasażerom na zasadach ogólnych prawa cywilnego.
 15. Pasażer ponosi przed służbami granicznymi całkowitą odpowiedzialność za przewożony przez niego bagaż podręczny ulokowany w bezpośredniej bliskości zajmowanego miejsca w autobusie tzn. przed, pod, obok lub za (w przypadku ostatniego rzędu) zajmowanym siedzeniem, a także na półce bagażowej nad siedzeniem oraz w swoich rzeczach osobistych.
 16. Przedmioty pozostawione w autobusie przez zapomnienie lub z jakiś innych powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością przewoźnika.
 17. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne, związane z realizacją umowy przewozowej, prosimy kierować na adres EUROBUS listownie, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem biura sprzedaży w którym zakupiono bilet, w okresie do dwóch tygodni od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji. Przy zgłaszaniu reklamacji należy opisać zaistniałe okoliczności, wnoszone zastrzeżenia, ewentualnie doznane szkody i związane z tym roszczenia, itp. Do każdego zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć bilet lub jego kserokopię. Reklamacje rozpatruje przewoźnik wypisany w bilecie w terminie do 30 dni, licząc od daty dostarczenia jej na adres Eurobusu.
 18. Pasażer, który wskutek zaniedbania bądź w sposób umyślny powoduje zanieczyszczenie autobusu, zobowiązany jest do zapłaty na rzecz przewoźnika kary umownej w wysokości 100 PLN lub równowartości tej kwoty w EURO, przeliczonej według obowiązującego kursu NBP.
| do góry

 

 

8. TERMINY

 1. Roszczenia z tytułu nieprawidłowej taryfikacji (wyceny) biletu, w szczególności zaś w zakresie nieuwzględnienia przysługujących zniżek, należy kierować do biura podróży, w którym dokonano zakupu biletu, wyłącznie przed rozpoczęciem pierwszej podróży opisanej w bilecie. Kwestie zgłaszania reklamacji związanych z umową przewozu opisane zostały w punkcie 7.17.
 2. W celu rozstrzygania sporów przyjmuje się za obowiązujący zarówno Pasażera jak i przewoźnika ten "Regulamin Przewozu Eurobus", którego wersja dołączona została do biletu, będącego podstawą do roszczeń. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia biletu, stosuje się postanowienia tego Regulaminu, które obowiązywały w dniu planowanej pierwszej podróży.
 3. Zmiana Umowy o przewóz (biletu) w zakresie terminu wyjazdu może być dokonana najpóźniej na 24 godziny przed planowana jazdą. W okresie krótszym niż 24 godziny poprzedzające wyjazd nie dokonuje się jakichkolwiek zmian w umowie o przewóz (w bilecie) w zakresie jazdy przypadającej na ten termin.

 

 

wróć >lista przewoźników

 

| do góry
Optymalizacja: BUS TRAVEL przewozy autokarowe autokary do Polski bilety autokarowe do Polski bilety autobusowe, polskie biuro podróży Ealing Broadway, przewozy autokarowe, bilety do Polski, bilety do Wielkiej Brytanii, polskie biuro podróży Ealing Broadway, London W5, Wielka Brytania, UK