ALGA BUS przewozy autokarowe, Bilety Autokarowe do Polski, Autokary do Polski, Bilety Autobusowe, AGAT, przewozy, Polska, Wielka Brytania (Anglia, Szkocja, Walia) Irlandia, Europa, bilety do polski, przewozy autokarowe online, londyn, london ealing broadway

Alga Bus Aautokary do Polski

    warunki przewozu
Atas Travel Londyn

Polskie Biuro Podróży w Wielkiej Brytanii

 • Polskie Biuro Podróży Atas Travel Lonyn UK
 • Wakcje i wycieczki Last Minute All Incusive wyloty z UK
 • Biura Podróży Londyn, UK Atas Travel

polskie biuro podróży w wielkiej brytanii, polskie biuro podróży w Londynie, polskie biuro podróży Ealing Broadway

alga przewozy autokarowe >PDF zobacz/drukuj (w nowym oknie)


Alga autokary do polski>Powrót do listy przewoźników

 

Biuro Podróży Atas Tavel jako pośrednik w sprzedaży biletów autokarowych firmy ALGABUS, dołożyło wszelkich starań w celu zachowania wierności niniejszego dokumentu. Nie odpowiada jednak za ewentualne zmiany lub (jakkolwiek mało prawdopodobne) nieścisłości w niniejszym tekście. W razie wszelkich wątpliwości, prosimy odwołać się bezpośrednio do dokumentu zamieszczonego bezpośrednio na stronach przewoźnika: firmy ALGABUS > www.algabus.pl

 


 

 1. W autokarach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających.
 2. Bilet jest imienny i nie może być przekazany innej osobie.
 3. Pasażer proszony jest o stawienie się na przystanku 10 minut przed planowanym odjazdem autokaru. Nie stawienie się pasażera w chwili planowanego odjazdu bez uprzedzenia traktowane jest jako rezygnacja z przejazdu.
 4. Pasażer winien stosować się do wszelkich związanych z podróżą wymagań, przedstawić ważne dokumenty uprawniające do odbycia podróży (paszport, wizy i inne).
 5. Pasażer ma obowiązek posiadać ważny bilet na przejazd oraz dokumenty potwierdzające prawidłowość zastosowanych zniżek. W przypadku ich braku pobrana zostanie dopłata do wysokości biletu normalnego.
 6. Dzieci do 12 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej. W przypadku, gdy dorosły nie jest rodzicem lub opiekunem prawnym, konieczne jest posiadanie przez niepełnoletniego "Upoważnienia do przewozu osoby niepełnoletniej" wystawionego przez sprzedawcę. Osoby w wieku 12-16 lat mogą podróżować samodzielnie, pod warunkiem posiadania "Upoważnienia..." W szczególnych przypadkach przewoźnik może zastosować wyjątek od w/w zasad.
 7. Poza szczególnymi przypadkami Przewoźnik nie prowadzi rezerwacji miejsc bez uprzedniego zakupu biletów lub kart rezerwacyjnych. Miejsca w autokarach nie są numerowane.
 8. Przysługujące pasażerowi zniżki nie sumują się.
 9. Bilet OPEN ważny jest przez okres 9 miesięcy, licząc od daty wyjazdu.
 10. Przy zmianie terminu na zakupionym bilecie pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 40,00 PLN lub 10,00 EURO.
 11. Nie wystawia się duplikatów biletów - zasada dotyczy przypadków poważnego zniszczenia biletu, kradzieży, zagubienia itp.
 12. Przewoźnik nie ubezpiecza Pasażera na czas jego podróży, jest on objęty jedynie ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie to obejmuje jedynie sytuacje, jakie mogą się zdarzyć w trakcie pobytu Pasażera w autokarze. Wszelkie zdarzenia losowe, powstałe poza autokarem nie są objęte ubezpieczeniem.
 13. Pasażer, wsiadając do autokaru fabrycznie wyposażonego w pasy bezpieczeństwa, ma obowiązek je zapiąć.
 14. Pasażer ma prawo do przewozu 1 sztuki bagażu o wymiarach 70x40x30 cm o ciężarze do 25 kg oraz bagażu podręcznego o wadze do 5 kg. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu o nadmiernym ciężarze lub nietypowych wymiarach. O zabraniu drugiej (i kolejnych) sztuki bagażu każdorazowo decyduje załoga autobusu. Za każdy dodatkowy bagaż pobierana jest opłata w wysokości 40,00 PLN lub 10,00 EURO (za bagaż o nietypowych wymiarach - równowartość 30,00 EURO).
 15. Przewożenie zwierząt jest kategorycznie zabronione.
 16. W przypadku rezygnacji z przejazdu do 24 godzin przed terminem ropoczęcia przejazdu, zwrotu należności dokonuje kasa, w której bilet został zakupiony, z potrąceniem 20% . W przypadku nie wykorzystania jednego kierunku jazdy dla biletu dwustronnego, zwrotowi podlega różnica cen biletu dwukierunkowego i jednokierunkowego, pomniejszona o 20% wartości tak określonej kwoty.
 17. Nie dokonuje się zwrotu należności:
  a. Za bilety zniszczone, zgubione lub skradzione;
  b. Przy zgłoszeniu rezygnacji z przejazdu w terminie krótszym niż 24 godziny przed wyjazdem;
  c. Za bilety niewykorzystane, w przypadku kiedy upłynął termin ich ważności.
  d. Za niewykorzystane karty rezerwacyjne.
 18. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (tj. zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych itp.)
 19. Za bagaż Podróżnego przewoźnik ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy szkoda wynika z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika.
 20. W przypadku utraty bagażu z winy przewoźnika, wysokość odszkodowania dotycząca zarejestrowanego bagażu nie może przekroczyć 1.000,00 PLN lub równowartości tej kwoty w EURO. Bagaż o wyższej wartości powinien być przez Pasażera ubezpieczony na jego koszt. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaże znajdujące się poza lukiem bagażowym. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie przewożonej gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, rzeczy o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej.
 21. Przedmioty pozostawione w autobusie przez zapomnienie lub z jakichś innych powodów nie są objete ochroną i odpowiedzialnością przewoźnika.
 22. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne prosimy kierować na adres firmy w okresie nie dłuższym niż 14 dni od zaistnienia okoliczności, będącej przedmiotem reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 30 dni od daty otrzymania pisma reklamacyjnego.
 23. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone przewoźnikowi i innym Pasażerom na zasadach ogólnych prawa cywilnego.
 24. Wszelkie reklamacje co do wypełnienia sprzedanego biletu lub karty rezerwacyjnej ponosi biuro agencyjne, które go sprzedało.

 

wróć >lista przewoźników

 

| do góry
Optymalizacja: ALGA BUS przewozy autokarowe autokary do Polski bilety autokarowe do Polski bilety autobusowe, polskie biuro podróży Ealing Broadway, przewozy autokarowe, bilety do Polski, bilety do Wielkiej Brytanii, polskie biuro podróży Ealing Broadway, London W5, Wielka Brytania, UK