AGATUR przewozy autokarowe, Bilety Autokarowe do Polski, Autokary do Polski, Bilety Autobusowe, AGAT, przewozy, Polska, Wielka Brytania (Anglia, Szkocja, Walia) Irlandia, Europa, bilety do polski, przewozy autokarowe online, londyn, london ealing broadway

Agatur Autokary do Polski

  warunki przewozu
Atas Travel Londyn

Polskie Biuro Podróży w Wielkiej Brytanii

 • Polskie Biuro Podróży Atas Travel Lonyn UK
 • Wakcje i wycieczki Last Minute All Incusive wyloty z UK
 • Biura Podróży Londyn, UK Atas Travel

polskie biuro podróży w wielkiej brytanii, polskie biuro podróży w Londynie, polskie biuro podróży Ealing Broadway

agat przewozy autokarowe >PDF zobacz/drukuj (w nowym oknie)


Aga-Tur autokary do polski>Powrót do listy przewoźników

 

Biuro Podróży Atas Tavel jako pośrednik w sprzedaży biletów autokarowych firmy AGA-TUR, dołożyło wszelkich starań w celu zachowania wierności niniejszego dokumentu. Nie odpowiada jednak za ewentualne zmiany lub (jakkolwiek mało prawdopodobne) nieścisłości w niniejszym tekście. W razie wszelkich wątpliwości, prosimy odwołać się bezpośrednio do dokumentu zamieszczonego bezpośrednio na stronach przewoźnika: firmy AGA-TUR: > www.agatur.pl

 


 

I. PRAWA I OBOWIĄZKI PASAŻERA

 1. Pasażer powinien być na przystanku na 30 minut przed planowanym odjazdem autobusu. Nie stawienie się pasażera w chwili planowanego odjazdu jest traktowane jako rezygnacja z przejazdu( ze skutkiem określonym w punkcie III pkt.3)
 2. Miejsca w autobusie należy zajmować wg zaleceń obsługi autobusu. Rezerwacji miejsc w autokarze dokonuje się bez przydziału określonego numeru miejsca.
 3. Podczas podróży pasażerowie zobowiązani są ściśle przestrzegać zaleceń obsługi autokaru.
 4. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwanie podróży w skutek nieprzestrzegania przez pasażera przepisów administracyjno - celno - dewizowych.
 5. Palenie tytoniu i spożywanie alkoholu w autobusie jest zabronione.
 6. Do autobusu wpuszczani są wyłącznie pasażerowie z ważnym biletem na przejazd i po okazaniu paszportu.
 7. Pasażer powinien skontaktować się z biurem, w którym został zakupiony bilet, aby potwierdzić datę i godzinę odjazdu.
 8. Dzieci do 12 lat mogą podróżować wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 9. Dzieci od 12 do 16 lat muszą posiadać notarialną zgodę na samodzielną podróż podpisaną przez obojga rodziców lub opiekunów prawnych.
 10. Pasażer ma obowiązek posiadać ważny bilet oraz dokumenty konieczne przy przekraczaniu granic państwowych.
 11. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone przewoźnikowi i innym pasażerom.
 12. Wsiadanie i wysiadanie z autobusu jest dozwolone w miejscach określonych w rozkładzie jazdy oraz wskazanych przez załogę autokaru. Pasażer ma prawo zmienić miejsce odprawy (początkowej lub końcowej) zapisanej w bilecie wyłącznie po akceptacji przewoźnika.
 13. Pasażer, który w skutek zaniedbania bądź w sposób umyślny powoduje zanieczyszczenie autobusu zobowiązany jest do zapłaty na rzecz przewoźnika kary umownej w wysokości 100 PLN lub równowartości tej kwoty w EURO przeliczonej według obowiązującego kursu NBP.

 

II. BILET

 1. Bilet można wykupić w jednym lub obu kierunkach z określoną lub nieokreśloną datą powrotu.
 2. Bilet jest wystawiony imiennie i nie może być odstąpiony innej osobie.
 3. Bilet jest ważny 6 miesięcy licząc od daty wjazdu.
 4. Bilet wykupiony w obie strony a wykorzystany w jedną nie podlega zwrotowi.
 5. Bilet " OPEN " ważny jest 6 miesięcy od daty wyjazdy i w przypadku chęci jego wykorzystania należy dokonać rezerwacji miejsca telefonicznie lub listownie podając datę powrotu. Niewykorzystany bilet " OPEN " nie podlega zwrotowi.
 6. Przewoźnik może odmówić dokonania rezerwacji biletu " OPEN" na żądany przez pasażera termin w przypadku braku wolnych miejsc.
 7. Ceny biletów podane są w cennikach dostępnych w agencjach sprzedaży biletów, internecie i na stronach www przewoźnika.
 8. Wielkości i zakres stosowanych zniżek określają cenniki na poszczególne linie. Zniżki nie podlegają kumulacji.
 9. Nie wystawia się duplikatów biletów i nie zwraca się należności za bilety zgubione, zniszczone lub skradzione.
 10. Za rezerwację biletów "OPEN" oraz zmianę terminu wyjazdu pobierana jest opłata ( zawarta w cenniku).
 11. Zmiana terminu może być dokonana jeden raz i taki bilet nie podlega zwrotowi, dalszym zmianom ani reklamacji.
 12. Okładki biletu stanowią jego integralną część.
 13. Wszelkie zmiany w bilecie powinny być opatrzone pieczęcią i podpisem sprzedawcy biletu, lub uprawnionego agenta. Wszelkie zmiany w bilecie niepotwierdzone przez jednostkę do tego uprawnioną powodują utratę ważności biletu.
 14. Zmiana terminu podróży może być dokonana najpóźniej 2 dni robocze przed planowanym terminem wyjazdu. Po tym terminie nie dokonuje się jakichkolwiek zmian w bilecie- obowiązuje wykupienie nowego biletu.

 

III. ZWROTY

 1. Przy zwrocie biletu w terminie do trzech dni roboczych przed datą wyjazdu biuro potrąca 20% ceny biletu.
 2. Przy zwrocie biletu dokonanym poniżej trzech dni roboczych biuro potrąca 100% ceny biletu.
 3. W przypadku nie wykorzystania biletu, nie zgłoszenia się do autobusu lub zgłoszenia rezygnacji po terminie wyjazdu biuro nie dokonuje żadnego zwrotu za bilet.

 

IV. BAGAŻ

 1. Podróżny powinien się stawić na odjazd autobusu z bagażem opisanym imieniem i nazwiskiem.
 2. Pasażer ma prawo do przewozu 1 szt. bagażu o wadze do 30 kg przy czym całkowita suma wymiarów nie może przekroczyć 165 cm. oraz 1 szt. bagażu podręcznego o wadze do 5 kg, który powinien być umieszczony pod fotelem pasażera.
 3. Bagaż przekraczający podany limit może być przewieziony tylko, gdy pozwala na to miejsce w luku bagażowym (o czym każdorazowo decyduje załoga autokaru) i jedynie a dodatkową opłatą (określoną w cenniku).
 4. Za rzeczy pozostawione lub skradzione w autokarze przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Reklamacje dotyczące bagażu przyjmowane są przez obsługę autokaru wyłącznie w chwili jego wydania.
 6. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszych warunkach przewozu.
 7. Przewóz zwierząt w autobusie jest zabroniony.
 8. W przypadku utraty bagażu z winy przewoźnika, wysokość odszkodowania dotycząca zarejestrowania odpowiada wartości aktualnie obowiązującej cenie biletu jednostronnego na danej linii. Bagaż o wyższej wartości należy indywidualnie ubezpieczyć w towarzystwie ubezpieczeń.
 9. Bagaż, którego nie można przypisać do konkretnego pasażera zostanie usunięty z pojazdu przez załogę autokaru.
 10. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaże znajdujące się poza lukiem bagażowym.
 11. Przedmioty pozostawione w autobusie przez zapomnienie lub z jakiś innych powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością przewoźnika.

 

V. PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA

 1. Obsługa autobusu ma prawo (bez zwrotu kosztów) nie dopuścić do zajęcia miejsca w autobusie lub odmówić dalszego przewozu w przypadku gdy:
  • pasażer nie przestrzega warunków przewozu;
  • pasażer znajduje się w stanie wskazującym na spożycie środków odurzających (alkohol, narkotyki itp.)
  • pasażer znajduje się w stanie wskazującym na chorobę, której skutki mogą zagrażać współpasażerom
  • pasażer zachowuję się w sposób uciążliwy dla współpasażerów;
  • pasażer nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno - dewizowych bądź nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne;
 2. Przewoźnik ma prawo do pozostawienia na trasie pasażera, jeśli nie posiada on wymaganych dokumentów do przekroczenia granic lub nie stosuje się do przepisów celno - dewizowych czy też narusza postanowienia niniejszego regulaminu.
 3. Przewoźnik nie odpowiada za szkody polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych oraz zbiorów numizmatycznych czy filatelistycznych itp.
 4. Zostaną podjęte wszelkie starania aby autobus kursował zgodnie z rozkładem jazdy, ale z przyczyn obiektywnych ( postoje na granicy, awarie autokaru, czynniki atmosferyczne i drogowe) przewoźnik może tego nie zagwarantować.

WYKUPIENIE BILETU JEST POTWIERDZENIEM
PRZYJĘCIA WARUNKÓW PRZEWOZU

Ewentualne reklamacje należy składać pisemnie w biurze AGA TUR,
Rynek 18 59-220 Legnica
w ciągu 14 dni od daty wyjazdu.

wróć >lista przewoźników

 

| do góry
Optymalizacja: AGATUR przewozy autokarowe autokary do Polski bilety autokarowe do Polski bilety autobusowe, polskie biuro podróży Ealing Broadway, przewozy autokarowe, bilety do Polski, bilety do Wielkiej Brytanii, polskie biuro podróży Ealing Broadway, London W5, Wielka Brytania, UK