AGAT przewozy autokarowe, Bilety Autokarowe do Polski, Autokary do Polski, Bilety Autobusowe, AGAT, przewozy, Polska, Wielka Brytania (Anglia, Szkocja, Walia) Irlandia, Europa, bilety do polski, przewozy autokarowe online, londyn, london ealing broadway

Agat Autokary do Polski

  warunki przewozu
Atas Travel Londyn

Polskie Biuro Podróży w Wielkiej Brytanii

 • Polskie Biuro Podróży Atas Travel Lonyn UK
 • Wakcje i wycieczki Last Minute All Incusive wyloty z UK
 • Biura Podróży Londyn, UK Atas Travel

polskie biuro podróży w wielkiej brytanii, polskie biuro podróży w Londynie, polskie biuro podróży Ealing Broadway

agat przewozy autokarowe >PDF zobacz/drukuj (w nowym oknie)


Agat autokary do polski>Powrót do listy przewoźników

 

Biuro Podróży Atas Tavel jako pośrednik w sprzedaży biletów autokarowych firmy AGAT, dołożyło wszelkich starań w celu zachowania wierności niniejszego dokumentu. Nie odpowiada jednak za ewentualne zmiany lub (jakkolwiek mało prawdopodobne) nieścisłości w niniejszym tekście. W razie wszelkich wątpliwości, prosimy odwołać się bezpośrednio do dokumentu zamieszczonego bezpośrednio na stronach przewoźnika: firmy AGAT: > www.agat.eu

 


 

UWAGA!

Od kwietnia 2018 roku wszystkie połączenia autokarowe Polska UK (Anglia, Walia, Szkocja) obsługiwane dotychczas przez firmę AGAT, zostały przejęte przez grupę SINDBAD - EUROBUS.

Bilety firmy AGAT [Sindbad - Eurobus] do nabycia >TUTAJ

I. BILETY

 1. Bilet jest imiennym dokumentem uprawiającym do przejazdu i nie może być odstąpiony innej osobie.
 2. Bilet jednostronny ważny jest na oznaczoną datę podróży upoważniający do przejazdu w jedną stronę od miejsca rozpoczęcia podróży do miejsca jej zakończenia.
 3. Bilet dwustronny zamknięty datowany jest to bilet upoważniający do przejazdu w dwie strony z określonymi datami wyjazdu w obu kierunkach.
 4. Bilet dwustronny open jest to bilet upoważniający do przejazdu w obydwie strony z tą jednak różnicą, że datę wyjazdu na powrót określa posiadacz biletu.
 5. Bilet open ważny jest 6 miesięcy od daty wyjazdu (wyjątkiem są linie do Wielkiej Brytanii gdzie bilet jest ważny 12 miesięcy). Rezerwacja biletu open dokonywana będzie w miarę dostępnych miejsc w autokarze.

  Bilet dla zachowania swojej ważności powinien zawierać:
  • określenie daty podróży,
  • imię i nazwisko okaziciela legitymującego się nim podczas podróży,
  • nazwę przewoźnika-sprzedawcy,
  • kwotę opłaconą za bilet,
  • pieczątkę biura (agenta) w którym dokonano zakupu.

 6. Bilet zgodnie z Rozporządzeniem ministra finansów z dnia 22.12.1999r. jest fakturą VAT jeżeli zawiera następujące dane: nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy, numer i datę wystawienia biletu, odległość taryfową nie mniejszą niż 50 km, kwotę należności wraz z podatkiem, kwotę podatku.
 7. Dla uzyskania zniżki wymagane jest przy zakupie biletu przedstawienie stosownego dokumentu uprawniającego do zniżki.

 

II. REZERWACJA, SPRZEDAŻ, ZWROT NALEŻNOŚCI

 1. Na obsługiwanych liniach nie prowadzi się rezerwacji miejsc bez zakupu biletu.
 2. W przypadku rezygnacji z przejazdu, zwrot należności dokonuje kasa, w której bilet był zakupiony wg poniższych zasad:
  • do 1 dnia przed kursem - potrącenie 10% ceny biletu.
  • w dniu wyjazdu, przed godziną odjazdu :
   • bilet jednostronny - potrącenie 80%
   • bilet dwustronny lub OPEN- potrącenie wynosi 80% wartości biletu jednokierunkowego plus 10% wartości różnicy pomiędzy ceną biletu dwukierunkowego i jednokierunkowego
   • przy zwrocie powrotu w dniu powrotu - potrącenie wynosi 80% wartości różnicy pomiędzy ceną biletu dwukierunkowego i jednokierunkowego
  • przy zwrocie powrotu do 1 dnia przed powrotem :
   • bilet dwustronny - zwrot dla klienta to różnica cen biletu dwukierunkowego i jednokierunkowego minus 10% wartości tej kwoty
   • bilet OPEN - zwrot dla klienta to różnica cen biletu dwukierunkowego i jednokierunkowego - 10% wartości tej kwoty
 3. Nie wystawia się duplikatów biletów i nie zwraca się należności za bilet zagubiony.

 

III. ZMIANY

 1. Zmiana terminu wyjazdu może być dokonana jednorazowo najpóźniej w przeddzień wyjazdu. Bilet ze zmienioną datą wyjazdu nie podlega zwrotowi.
 2. Opłaty związane ze zmianami w biletach (datowanie biletów Open, zmiana daty wyjazdu, nadbagaż) wyszczególnione są w rozkładzie jazdy w miejscu dotyczącym danej linii. Wszystkie zmiany muszą być opisane na bilecie wraz z datą, pieczątką, podpisem osoby, która dokonała zmiany.

 

IV. BAGAŻ

 1. Pasażer ma prawo do przewozu 1 sztuki bagażu do 25 kg o wymiarach 90 x 75 x 25 oraz bagażu podręcznego o wadze do 5 kg.
 2. Dodatkowy bagaż maże być zabrany w miarę wolnego miejsca, każdorazowo decyduje o tym załoga autobusu.
 3. Przewożony bagaż w luku bagażowym powinien być podpisany.
 4. Przewoźnik może odmówić zabrania bagażu zawierającego:
  • substancje zagrażające bezpieczeństwu pasażerów i załogi autokaru.
  • rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub mieniu, w szczególności materiały trujące, żrące, łatwopalne, wybuchowe, promieniotwórcze, itd.
  • rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów.

 5. Bagaż pozostawiony w autokarze jest przechowywany przez 2 miesiące na koszt podróżnego.
 6. Reklamacje dotyczące bagażu przyjmowane są przez obsługę autokaru wyłącznie w chwili jego wydania.
 7. Przewóz zwierząt jest zabroniony - wyjątek stanowią psy przewodnicy osób niewidomych.
 8. Odpowiedzialność przewoźnika za bagaż przewożony w lukach bagażowych jest ograniczona do wartości aktualnej ceny biletu jednokierunkowego na danej linii. W przypadku bagażu o większej wartości podróżny winien ubezpieczyć taki bagaż i posiadać przy sobie polisę ubezpieczeniową.
 9. Za rzeczy przewożone poza lukiem bagażowym (bagaż podręczny, dokumenty, biżuteria, gotówka, papiery wartościowe) przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności.

 

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI PASAŻERA

 1. Pasażer zobowiązany jest do stawienia się na przystanku minimum 30 minut przed planowanym odjazdem autokaru. Niestawienie się pasażera jest uznawane jako rezygnacja z podróży.
 2. Pasażer wsiadając do autokaru ma obowiązek okazać ważny na daną linię bilet oraz dokumenty niezbędne do przekraczania granic.
 3. Pasażer ma prawo zmienić miejsca wsiadania lub wysiadania z autokaru, po wcześniejszej akceptacji przewoźnika (zmiana musi być zaznaczona w bilecie).
 4. Pasażer zobowiązany jest, przed wykupieniem biletu do zapoznania się z dokumentem - 'Ogólne Warunki Przewozu", zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją tych warunków.
 5. Pasażer zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich przepisów celno - dewizowych obowiązujących w poszczególnych państwach tranzytowych i docelowych.
 6. Pasażerowie proszeni są o podporządkowanie się zarządzeniom załogi autokaru wynikającym z realizacji obowiązków zapewnienia sprawnego i bezpiecznego przejazdu, a także dbałości o mienie pasażerów i przewoźnika.
 7. Pasażer odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone przez niego w autokarze.
 8. W autokarach liniowych obowiązuje kategoryczny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych lub narkotyków.
 9. Ewentualne skargi i zażalenia związane z realizacją umowy przewozu przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej do 14 dni od zakończenia podróży.

 

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Autokar obsługujący daną linię jest odpowiednio oznaczony tablicą informacyjną.
 2. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w autobusie lub żądać jego opuszczenia w przypadku gdy pasażer:
  • nie przestrzega warunków przewozu,
  • jest pod wpływem alkoholu, narkotyków lub jest chory zakaźnie,
  • zakłóca porządek w autokarze,
  • nie przestrzega zarządzeń załogi.

 3. W przypadku kiedy pasażer z powodu nie przestrzegania przepisów celnych, dewizowych, paszportowych lub innych zostanie zatrzymany na granicy, co powoduje opóźnienie przejazdu, przewoźnik ma prawo odjechać bez pasażera - zgodnie z przewidzianym rozkładem jazdy.
 4. Przewoźnik odpowiada za szkody wyrządzone pasażerowi od chwili wejścia do chwili opuszczenia przez niego autobusu, oraz za uszkodzenia lub całkowitą, bądź częściową utratę bagażu - z wyjątkiem przypadków gdy w/w sytuacja powstała z winy pasażera lub osoby trzeciej - za takie szkody przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub odwołanie kursów powstałe z niezależnych od niego przyczyn (żywioły, decyzje wojsk i policji, odprawy graniczne lub inne).
 6. W szczególnych przypadkach przewoźnik zastrzega sobie prawo zmiany trasy (np. przeprawy promowej).
 7. Dzieci i młodzież do lat 16 mogą podróżować wyłącznie pod opieką dorosłych.
 8. Na czas podróży pasażer w autobusie ubezpieczony jest przez przewoźnika w ramach obowiązujących ubezpieczeń komunikacyjnych.

 

wróć >lista przewoźników

 

| do góry
Optymalizacja: AGAT przewozy autokarowe autokary do Polski bilety autokarowe do Polski bilety autobusowe, polskie biuro podróży Ealing Broadway, przewozy autokarowe, bilety do Polski, bilety do Wielkiej Brytanii, polskie biuro podróży Ealing Broadway, London W5, Wielka Brytania, UK